เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
o1
โครงสร้างองค์กร (การจัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ บนเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลบ้านหล่า)
o2
ข้อมูลผู้บริหาร (1. คณะผู้บริหาร แสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง)
"
ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3
อำนาจหน้าที่
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (1. หน้ารวมโฟลเดอร์แผนพัฒนาท้องถิ่นบนเว็บไซด์ ข้อ 15. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) -ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง หน้า 47-50 -เป้าหมายและตัวชี้วัดอยู่หน้า หน้า 72-98)
"
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (2. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5))
o5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (แสดงข้อมูลการติดต่อหน่วยงานบนเว็บไซด์ ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ)
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
o7
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1. หมวดหมู่ข่าวสารทั้งหมด แยกตามภารกิจ-หน้าที่)
"
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2.ตัวอย่างข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แม่ค้าตลาดสดตรวจATK ก่อนมาขายของในตลาดสดเทศบาล)
"
ข่าวประชาสัมพันธ์ (3. ตัวอย่างข่าวสาร กิจกรรมแสดงเจตนารมร่วมต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลและการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
o8
กระดานถามตอบ (Q&A) (1.ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้แบบ 2 way)
"
Q&A กระดานถาม-ตอบ (2. ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต)
o9
Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ
ข้อมูล
o10
แผนดำเนินงานประจำปี (เอกสารแนบ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ 2. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 -โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาดำเนินการ อยู่หน้า 13-81)
o11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย - เนื้อหารายละเอียดความก้าวหน้า ตามเอกสารแ
o12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
"
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (หน้ารวม รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
o13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ (1. หน้ารวมโฟลเดอร์คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)
"
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ (2. ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ (ข้อ 12))

การให้บริการ

ข้อ
ข้อมูล
o14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (2. ตัวอย่างคู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน (ข้อ 60))
"
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1. คู่มือประชาชน)
o15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1. รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า แบบ Real time)
"
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2. รายงานสถิติสรุปยอดผู้มารับบริการจำแนกตามฝ่ายงาน ค้นหาตามช่วงวันที่)
"
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (3. รายงานสถิติสรุปยอดผู้มารับบริการจำแนกตามฝ่ายงาน รายปี)
"
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (4. รายงานสถิติสรุปยอดผู้มารับบริการจำแนกตามกระบวนงาน รายปี)
"
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (5. รายงานสถิติสรุปยอดผู้มารับบริการจำแนกตามกระบวนงาน รายเดือน)
o16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564)
o17
E-Service (ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์)
"
E-Service (ระบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ
ข้อมูล
o18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า)
o19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
o20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ
ข้อมูล
o21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
o22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
"
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (2. ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP)
"
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
"
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4. ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ)
"
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
o23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) --> สอดคล้องกับนโยบายข้อ 1)
"
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล --> สอดคล้องกับนโยบายข้อ 2)
o27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565)
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือก --> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 4 และ ข้อ 7)
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร --> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 7)
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร --> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 5)
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน --> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 2)
"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ --> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ 1 และข้อ 7)
o28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. 2564)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อมูลเผยแพร่ คู่มือการร้องเรียนการทุจริต / ร้องเรียน ร้องทุกข์ - ข้อ 1.) คุ่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน ปรากฏหน้าที่
o30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านแบบฟอร์ม-ออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้โดยเข้าที่เมนูด้านบนสุดของเว็บไซต์ หัวข้อ "ร้องเรียน-ร้องทุกข์"->"ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ")
o31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (Web board สามารถเข้าถึงได้โดยเข้าที่เมนูด้านบนสุดของเว็บไซต์ หัวข้อ "ถามตอบ")
o33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2565)
"
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (2. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2565)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ
ข้อมูล
o34
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Toterance) ประจำปีงบประมาณ 2565)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนการประเมินความเสี่ยง)
o37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน))

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

ข้อ
ข้อมูล
o38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1.กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Toterance) ประจำปีงบประมาณ 2565)
"
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2.การประชุมพนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565)

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565)
o40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบ 6 เดือน)
o41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า)

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ