เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 80 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 18/4/2567
Read (153)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 18/4/2567
Read (138)

สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 23/1/2567
Read (148)

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 23/1/2567
Read (182)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 23/1/2567
Read (220)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2567...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/1/2567
Read (432)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2567
Read (219)

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 5/1/2567
Read (131)

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/12/2566
Read (174)

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากอัยการจังหวัดเชียงราย มาตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเผยแพร่กฎหมาย...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 21/9/2566
Read (241)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พ.ศ. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/6/2566
Read (220)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม MOU ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 12/5/2566
Read (239)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ2_สำนักปลัด
Post Date 4/4/2566
Read (290)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/3/2566
Read (272)

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 15/3/2566
Read (316)

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2566
Read (246)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2566
Read (325)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/2/2566
Read (321)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/1/2566
Read (402)

ประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2566
Read (189)

จำนวนข่าวทั้งหมด 80 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ