เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 44 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษา ดูงานเรื่องการใช้ระบบ E-Service ในการให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 17/8/2566
Read (263)

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว และเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/7/2566
Read (245)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 14/6/2566
Read (225)

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหนองบัวและเทศบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/5/2566
Read (234)

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/3/2566
Read (228)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2566
Read (290)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ E-Service และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย และคณะจากเทศบาลตำบลแม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/2/2566
Read (289)

ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ e-service ให้กับผู้นำชุมชนและทำการติดตั้งไว้ที่หอประชุมหมู่บ้านและตลาดสดเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐานในเขตเทศบาล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/1/2566
Read (316)

ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/1/2566
Read (311)

ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 9.00 - 12.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/11/2565
Read (389)

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/11/2565
Read (388)

เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ส่งตัวแทนผู้ดูแลระบบเข้าอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ดูแลระบบ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/11/2565
Read (450)

คณะผู้บริหาร นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 9/9/2565
Read (408)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/9/2565
Read (451)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/8/2565
Read (466)

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 24/8/2565
Read (464)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าและนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำโดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/3/2565
Read (682)

เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/1/2565
Read (476)

ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/12/2564
Read (506)

การอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/11/2564
Read (503)

จำนวนข่าวทั้งหมด 44 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ