เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 4/2565 เวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/6/2565
Read (21)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/6/2565
Read (17)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นผู้กล่าวเ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/5/2565
Read (138)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/3/2565
Read (170)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/2/2565
Read (177)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2565
Read (176)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/1/2565
Read (40)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/12/2564
Read (187)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/12/2564
Read (135)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/10/2564
Read (239)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/10/2564
Read (242)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/10/2564
Read (259)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/10/2564
Read (264)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (206)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (215)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (190)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (192)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 24/5/2564
Read (252)

กำหนดการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/5/2564
Read (236)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/5/2564
Read (178)

จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ