เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 126 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...


โดย มิ้น
Post Date 16/5/2567
Read (56)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพิ่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...


โดย มิ้น
Post Date 1/5/2567
Read (196)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ...


โดย มิ้น
Post Date 1/5/2567
Read (94)

กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ...


โดย มิ้น
Post Date 29/2/2567
Read (209)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...


โดย มิ้น
Post Date 20/2/2567
Read (188)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 15/2/2567
Read (170)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...


โดย มิ้น
Post Date 14/2/2567
Read (178)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 13/2/2567
Read (194)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 12/2/2567
Read (153)

กำหนดการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 6/2/2567
Read (214)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น....


โดย มิ้น
Post Date 25/12/2566
Read (181)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 25/10/2566
Read (284)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 25/10/2566
Read (207)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย มิ้น
Post Date 24/10/2566
Read (199)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย มิ้น
Post Date 25/9/2566
Read (823)

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย มิ้น
Post Date 6/7/2566
Read (243)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพิ่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย มิ้น
Post Date 29/6/2566
Read (220)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย มิ้น
Post Date 29/6/2566
Read (222)

กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น...


โดย มิ้น
Post Date 18/4/2566
Read (310)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)...


โดย มิ้น
Post Date 3/4/2566
Read (265)

จำนวนข่าวทั้งหมด 126 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ