เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 113 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567))...


โดย จินนี่
Post Date 3/4/2567
Read (147)

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรม...


โดย จินนี่
Post Date 22/3/2567
Read (201)

ประมวจจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ...


โดย จินนี่
Post Date 14/3/2567
Read (167)

การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2567...


โดย จินนี่
Post Date 13/3/2567
Read (169)

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย จินนี่
Post Date 13/3/2567
Read (203)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566...


โดย จินนี่
Post Date 13/3/2567
Read (225)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จินนี่
Post Date 25/1/2567
Read (202)

การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม...


โดย จินนี่
Post Date 25/1/2567
Read (165)

การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)...


โดย จินนี่
Post Date 24/1/2567
Read (186)

การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...


โดย จินนี่
Post Date 24/1/2567
Read (179)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2567...


โดย จินนี่
Post Date 24/11/2566
Read (235)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567...


โดย จินนี่
Post Date 24/11/2566
Read (178)

ประกาศใช้ แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569...


โดย จินนี่
Post Date 9/11/2566
Read (240)

ประกาศใช้ แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569...


โดย จินนี่
Post Date 9/11/2566
Read (214)

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น...


โดย จินนี่
Post Date 2/11/2566
Read (245)

ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น...


โดย จินนี่
Post Date 19/10/2566
Read (311)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย จินนี่
Post Date 12/10/2566
Read (275)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย จินนี่
Post Date 7/9/2566
Read (230)

คู่มือกระบวนการทำงาน (Wofkflow)...


โดย จินนี่
Post Date 20/7/2566
Read (71)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตรงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566))...


โดย จินนี่
Post Date 10/4/2566
Read (144)

จำนวนข่าวทั้งหมด 113 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ