เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 175 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

กิจกรรม big cleaning day โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/2/2566
Read (8)

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องประโยชน์วิตามิน B9 (โฟลิก เอชิด)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/2/2566
Read (7)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัย ประจำปี 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/1/2566
Read (23)

ประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 24/1/2566
Read (24)

ร้องเรียนร้องทุกข์การขุดดินถมดิน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/1/2566
Read (28)

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/12/2565
Read (48)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/12/2565
Read (48)

ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/12/2565
Read (63)

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/10/2565
Read (117)

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ยกเลิกคำสั่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่เกี่ยวข้อง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 10/10/2565
Read (109)

ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เคลื่อนที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำเดือน กันยายน 2565...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/9/2565
Read (138)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 29/8/2565
Read (158)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตและการใช้ถุงยางอนามัย (โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/8/2565
Read (166)

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/8/2565
Read (230)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ปีงบประมาณ 2565 ม.ปลาย...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 15/8/2565
Read (163)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ปีงบประมาณ 2565 ม.ต้น...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 8/8/2565
Read (147)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 5/8/2565
Read (165)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 4/8/2565
Read (142)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่า ม.6...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 3/8/2565
Read (176)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 2/8/2565
Read (183)

จำนวนข่าวทั้งหมด 175 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ