เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข่าวทั้งหมด 249 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 นพค.35...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 23/6/2566
Read (189)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 22/6/2566
Read (217)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 บ้านเหล่า หมู่ 6...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 21/6/2566
Read (196)

ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 20/6/2566
Read (189)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 20/6/2566
Read (218)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/6/2566
Read (189)

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/6/2566
Read (239)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านแม่เผื่่อ ม.4...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 16/6/2566
Read (188)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 15/6/2566
Read (179)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านเหล่า หมู่ 6...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 14/6/2566
Read (174)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่11...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 13/6/2566
Read (169)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านทุ่งก่อ ม.4...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 12/6/2566
Read (172)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 12/6/2566
Read (155)

กำหนดการ กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างๆตลอดจนแมลงพาหะนำโรค ครั้งที่ 1...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 7/6/2566
Read (153)

กำหนดการ “กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม”...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 7/6/2566
Read (154)

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 7/6/2566
Read (146)

ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/4/2566
Read (208)

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Hest stroke)...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/4/2566
Read (217)

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 25/4/2566
Read (200)

กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย ธุรการ_กองสาธารณสุข
Post Date 19/4/2566
Read (205)

จำนวนข่าวทั้งหมด 249 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ