เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายโยธิน จอมสวรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

นายโชษิต เชื้อมหาวัน
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวลออนวล ยานะธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางวชิรินทร์ สินสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายสมพร มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายสถิตย์ อุ่นติ๊บ
จ้างเหมาบริการ

นายปวิช มณีจันสุข
จ้างเหมาบริการ

นายธีระพงศ์ ทาบุญสม
จ้างเหมาบริการ
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ