เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางสาวกนกวรรณ จะมณี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางณรินพรรณ จันกิติ
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายบุญธรรม มั่นกุง
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)

นายเวียง ลาอุ่น
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)

นายเมธี โยประทุม
คนงานประจำรถขยะ

นายแก้วมูล ยอดปัญญา
คนงานประจำรถขยะ

นายจันทร์ติ๊บ จะมณี
จ้างเหมาบริการ (จัดเก็บขยะ)

นางสาวประภาพรรณ นัยติ๊บ
จ้างเหมาบริการทั่วไป
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ