เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายบดินทร์ หงษ์หิน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
เบอร์โทร : 090-8939918

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8523917

นางปนัดดา จันทร์เทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 061-6861444

นางชัญญานุช ใจหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
เบอร์โทร : 089-5574923

นายโยธิน จอมสวรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์โทร : 086-1187490


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)

นางธิตินันท์ กุยรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8588350

นางศิริวรรณ วงค์ไชยา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ