เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายโยธิน จอมสวรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

นายบรรยงค์ นัยติ๊บ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุพรรทิพย์ ชุมภูรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายรุ้งธรรม จำปา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกมล ปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายพงศธร แสงจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ