เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางปนัดดา จันทร์เทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางศิริวรรณ วงค์ไชยา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายชัยณรงค์ โสภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางอำพา เงินสัจจา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธีรกานต์ อุปถัมภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวณัฐธิดา กาวีละ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนภัสสร รักไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายณัฐนันท์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายอังคาร สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายนิธิศ ตาดำนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุทธ อุ่นติ๊บ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายศุภชัย แก้วกันยา
พนักงานขับรถยนต์

นางสกุณี ตุ่นใจอ้าย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

นางสาวสิริพร วงค์ทิพย์
จ้างเหมาบริการ

นายภาคิน มณีจันสุข
จ้างเหมาบริการ

นางสาวกาญจนา คำแดงใส
จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐณิชา อุ่นติ๊บ
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 17 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ