เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565
By : งานพัฒนาชุมชน2 เมื่อ : 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 107   

             ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment  ภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  นั้น

            ดังนั้น   เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment  ภาครัฐ   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนมิถุนายน  2565 กำหนดจ่ายในวันที่  10  มิถุนายน  2565  ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ที่ธนาคารออมสิน  หากมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงรายหรือโทรศัพท์ 0-5395-3118  ต่อ 22  สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ