เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้งานระบบ E-Service เพื่อการให้บริการประชาชนและระบบ E-Saraban เพื่อให้บริการบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 181   

ในส่วนของการบริการประชาชนได้แนะนำระบบการแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐานเพื่อบูรณาการกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ร่วมทั้งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ