เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


เลือกดูตามปีงบประมาณ

สรุปยอดผู้มารับบริการ ณ จุดให้บริการ จำแนกรายเดือน ตามกระบวนงานทั้งหมดในการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ   2567

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566   ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2567   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
- จำนวนกระบวนงานจัดทำตามพ.ร.บ.ฯ = 96 กระบวนงาน
-

เชื่อมโยงไปยังเพจ ติดตามสถานะการให้บริการประชาชน

  
กระบวนงาน
ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ
ต.ค.
2566
พ.ย.
2566
ธ.ค.
2566
ม.ค.
2567
ก.พ.
2567
มี.ค.
2567
เม.ย.
2567
พ.ค.
2567
มิ.ย.
2567
ก.ค.
2567
ส.ค.
2567
ก.ย.
2567
รวม
1
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
3
8
6
10
7
11
4
9
0
58
3
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
1
2
3
0
3
2
1
0
2
14
6
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
การแจ้งขุดดิน
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
17
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
การแจ้งถมดิน
0
0
1
2
2
1
0
0
0
6
19
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
การรับชำระภาษีป้าย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
การให้บริการน้ำประปา
0
2
2
2
4
5
1
0
3
19
29
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
การควบคุมการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
การควบคุมการแต่งผม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
การประกอบกิจการตลาด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
ขอใช้บริการเมรุของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2
5
3
2
3
6
5
4
1
31
38
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
0
0
0
1
0
2
0
0
0
3
39
การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย
0
0
0
0
0
0
235
0
0
235
40
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
0
0
0
0
1
1
0
0
1
3
42
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
0
36
0
0
0
1
1
1
0
39
43
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
0
3
2
1
1
0
0
0
0
7
44
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
9
1
2
8
6
10
6
7
4
53
48
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
การขอเลขที่บ้าน
7
2
1
2
3
4
6
5
3
33
52
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
0
3
3
2
1
1
3
3
0
16
55
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
57
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
3
0
2
1
0
3
1
2
1
13
60
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
4
6
7
8
4
6
2
3
1
41
62
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
1
1
1
1
3
4
2
1
1
15
84
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
90
การรับแจ้งการย้ายเข้า
12
9
8
8
8
12
5
11
2
75
91
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
การรับแจ้งการย้ายออก
0
0
3
2
3
2
3
1
0
14
94
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
8
1
3
5
3
8
6
5
6
45
รวม
52
79
47
55
54
79
281
53
25
0
0
0
725


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ