เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำหรับศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/5/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ สารส้มใสผง ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม / กระสอบ จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ต่อจากเดิม (ข้างวัดศรีดอยเรือง - รางระบายน้ำรูปตัววี) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขยายผิวจราจร คสล. (ข้างบ้านนายแสวง แสงเดือน) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเทลาน คสล. ฌาปนสถานหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าเจริญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอยบ้านนายมิตร ราชงามเมือง) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/5/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ญอยบ้านนางใบ เครือดี) บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/5/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/5/2567
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/5/2567
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ สายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในกิจการประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/5/2567
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2567
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/4/2567
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/4/2567
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/4/2567
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 17/4/2567
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/4/2567
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/4/2567
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/3/2567
22 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 14/3/2567
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/3/2567
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/3/2567
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/3/2567
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อกองการประปา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อนำมาใช้ในการติดตั้งมาตรน้ำประปา ท่อประปา และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบกัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/3/2567
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๔๐๙๐ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3788 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/2/2567
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2567
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/2/2567
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/2/2567
34 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/2/2567
35 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/2/2567
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2567
37 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อประปา HDPE ขนาด ๖ นิ้ว ทดแทนท่อเดิม ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/2/2567
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใสผล ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม หรือ 50 กิโลกรัม /กระสอบ จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/2/2567
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ข้างบ้านนายทรงฤทธิ์ บัวลอย - สระหนองบัว) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/2/2567
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2567
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/1/2567
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/1/2567
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยการปูพื้นกระเบื้องภายในห้องเรียน จำนวน ๒ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๓๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2567
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงต่อเติมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/1/2567
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) บริเวณด้านหน้าอาคารหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/1/2567
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/1/2567
47 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 18/1/2567
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/1/2567
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/1/2567
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/1/2567
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ