เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ

*** แบบฟอร์มนี้เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เพื่อยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ผู้ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
* ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการได้ เพื่อยืนยันว่าผู้ขอรับใช้บริการ มีตัวตนจริง
* ต้องเป็นไปเพื่อกิจการงานสาธารณะประโยชน์ เช่น หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ
* เป็นผู้ยากไร้ ผู้ดอยโอกาสทางสังคม หรือกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม เช่น งานประเพณี งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง งานบวช ฯลฯ
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์
ชื่อ-นามสกุล
* จำเป็น
โทรศัพท์
* จำเป็น
ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อ
* จำเป็น
หมายเหตุ
(กรณีขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ให้ระบุเพิ่มเติมว่านำไปใช้ในกิจกรรมใด)

สถานที่ที่ต้องการให้รถบรรทุกน้ำไปให้บริการ
* จำเป็น
วันที่ ที่ต้องการให้รถบรรทุกน้ำไปให้บริการ
* จำเป็น
เวลา
* ระบุเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เช่น 16.30
 


** ใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านบนลงในช่องนี้ **
 
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ