รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน แยกตามฝ่ายงาน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

  

ฝ่ายงาน : สำนักปลัดเทศบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

    
ลำดับ
ชื่องานที่ให้บริการ
จำนวนผู้มาใช้บริการ
1
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5
รวม   
5