เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
1.) คู่มือรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
2.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือความรู้ประจำสายงาน
3.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
4.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
5.) คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น --> คู่มือสมรรถนะหลัก
6.) คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
7.) คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
8.) คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
9.) คู่มือการใช้งานระบบงานคู่มือประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ