เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
1.) คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
2.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.) กฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน
4.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2565-2567
5.) การบริหารจัดการความเสี่ยง
6.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1
7.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
8.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2564
9.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563
10.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563
11.) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12.) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
13.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562
14.) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562
15.) คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
16.) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
17.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (ปค.5)
18.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
19.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561
20.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
21.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
22.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
23.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
24.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
25.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
26.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
27.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560
28.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
29.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
30.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
31.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559
32.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
33.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2559
34.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
35.) รายงาน ปย.2, ปอ.2, ปอ.3 สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ