เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ระบบติดตามการให้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

 1. เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการ ระบบการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 3. เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร
 4. เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและติดตามสถานะของการให้บริการได้
 5. เพื่อความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 6. เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ลง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการทุกคน
 7. เมื่อเกิดปัญหาในการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถตรวจสอบจากระบบสารสนเทศได้ง่าย
 8. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการต่อประชาชน
 9. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ผลที่ได้รับ

 • ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามความคืบหน้าในการให้บริการของเทศบาล
 • ประชาชนสามารถดูผลการอนุมัติในเรื่องที่เข้ามาติดต่อ
 • สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนได้อย่าง รวดเร็ว เท่าเทียมกัน
 • สามารถป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

หมายเหตุ

 • เรื่องที่เข้ามาติดต่อต้องเป็นเรื่องที่มีอยู่ใน คู่มือประชาชน (จำนวน 96 กระบวนงาน) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเท่านั้น

​ผังขั้นตอนการทำงาน


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ