เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า น้ำตกเทียมบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ต.ดงมหาวัน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/12/2564
Read (10)

รายงานผลการประเมินการจัดการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/11/2564
Read (33)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/11/2564
Read (55)

รางวัลแสดงการเข้าร่วมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 จากสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/10/2564
Read (86)

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/9/2564
Read (75)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลนามสงเคราะห์ และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/9/2564
Read (88)

ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญกลุ่มเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/8/2564
Read (73)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/7/2564
Read (68)

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/6/2564
Read (68)

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 18/6/2564
Read (69)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.35) อ.เวียงเชียงรุ้ง นำรถแบคโฮและกำลังพล เข้ามาช่วยดึงเศษกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่เผื่อซึ่งมีจำนวนมากเกินกำลังคนที่จะสามารถนำออกได้ ทำให้น้ำได้รับการระบายได้ดีขึ้น...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/6/2564
Read (67)

13-14 มิถุนายน 2564 มีฝนตกหนักตลอดตั้งแต่คืนวันที่ 13 มา ทำให้ปริมาณน้ำมีมากและได้หลากเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ช่วยด้วยช่วยกันนำเศษไม้ที่ขวางทางน้ำออกจากลำน้ำเผื่อและลำน้ำสัก เพ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/6/2564
Read (65)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนไว้ เข้ารับฉีดตามกำหนด ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยได้...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/6/2564
Read (64)

รวมพระราชกรณียกิจสำคัญๆ ที่ผ่านมา ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/6/2564
Read (103)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 ตั้งแต่บ้านร้องบัวทอง ถึง 4 แยกบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/5/2564
Read (67)

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการกับหน่วยงานภาครัฐตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการมารับบริการ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/4/2564
Read (103)

ประกาศงดจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้แพร่ระบาด ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ยาก ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรก...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/4/2564
Read (162)

ประชาสัมพันธ์ไฟฟ้าดับในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/3/2564
Read (177)

กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และสระน้ำหลวงปู่ขาน (แหล่งน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถูกสุขลักษณะและเพื่อป้องกันการระบา...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/12/2563
Read (228)

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 2/12/2563
Read (119)

จำนวนข่าวทั้งหมด 60 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ