เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/11/2564
Read (38)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 7/10/2564
Read (66)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 “กิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์น้ำยาล้างจาน”...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/10/2564
Read (72)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 “กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 6/9/2564
Read (27)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 1/9/2564
Read (64)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ (พับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น) ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 26/8/2564
Read (21)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/8/2564
Read (64)

โครงการจดไม่จน อบรมการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ วัดศรีดอยเรือง ม.6...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/8/2564
Read (38)

ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/7/2564
Read (69)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/7/2564
Read (62)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น(สปสช.) โดยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เยี่ยมบ้านติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/6/2564
Read (59)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 9/6/2564
Read (58)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 7/4/2564
Read (73)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 8/3/2564
Read (89)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 9/2/2564
Read (95)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 5/1/2564
Read (123)

กิจกรรมรับเงินอุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัน อังคาร ที่ 22 เดือน ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 22/12/2563
Read (128)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/12/2563
Read (110)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/11/2563
Read (116)

กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่าทั้ง 5 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2563
Read (116)

จำนวนข่าวทั้งหมด 90 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล



         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ