เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/10/2564
Read (58)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/10/2564
Read (66)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/10/2564
Read (68)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/10/2564
Read (83)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (81)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น....


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (85)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (87)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/8/2564
Read (82)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 24/5/2564
Read (111)

กำหนดการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 21/5/2564
Read (127)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/5/2564
Read (71)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 11/5/2564
Read (94)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/12/2563
Read (228)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/12/2563
Read (188)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/12/2563
Read (156)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 27/11/2563
Read (135)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/11/2563
Read (282)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/11/2563
Read (162)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 2/11/2563
Read (164)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/10/2563
Read (66)

จำนวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ