เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ค้นหาหนังสือราชการ

ทะเบียนหนังสือรับ

จากเรื่องหนังสือ   
จากเลขส่งหนังสือ    
จากวันที่ส่งของหนังสือ   
ตั้งแต่วันที่   ถึงวันที่ 
จากวันที่รับหนังสือ   
ตั้งแต่วันที่   ถึงวันที่ 
หน่วยปฏิบัติ   
ผู้ส่งหนังสือ   
หนังสือส่งถึง   

   

รายการหนังสือรับทั้งหมด จำนวน 309 ฉบับ   

ลำดับ เลขรับ เอกสาร ชื่อเรื่อง เลขหนังสือ ลงวันที่ ไฟล์ URL จาก วันที่รับ เวลา การปฏิบัติ
1 641000309 ทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เยีย่มบ้านและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ชร 0035/ว 23 11/10/2564

- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 15/10/2564 16.10 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 641000308 ทั่วไป ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ รพ./ 2504 30/9/2564

- โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 15/10/2564 16.08 กองคลัง
3 641000307 ทั่วไป ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ รพ./ 2502 30/9/2564

- โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 15/10/2564 16.05 กองคลัง
4 641000306 ทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ชร 1718.1 / 2599 15/10/2564

- ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 15/10/2564 15.25 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 641000305 ทั่วไป ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างกสชารจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563 ชร 0023.23 / 2594 14/10/2564

- ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 15/10/2564 15.23 น. กองการศึกษา
6 641000304 ด่วนที่สุด แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID - 19 Antigen test self-test Kits) ชร 0023.23 / 2593 15/10/2564

- ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 15/10/2564 15.21 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 641000303 ด่วนที่สุด การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง / ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.23 / 2592 15/10/2564

- ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 15/10/2564 15.19 น. กองช่าง
8 641000302 ทั่วไป ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 15/10/2564

- บริษัท เซเว่นเฮาส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 15/10/2564 15.17 น. กองคลัง
9 641000301 ทั่วไป การประกาสใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ชร 51003 / ว 4327 11/10/2564

- องค์การบริหารส่วจังหวัดเชียงราย 15/10/2564 15.15 น. สำนักปลัดเทศบาล
10 641000300 ทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 ส.ท.ท. 878 / ว 2564 12/10/2564

- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 15/10/2564 13.15 น. สำนักปลัดเทศบาล
11 641000299 ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชร 0023.23/2578 14/10/2564

- นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.20 สำนักปลัดเทศบาล
12 641000298 ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน ชร 0023.23/2580 14/10/2564

- นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13 641000297 ทั่วไป การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชร 0023.23/2581 14/10/2564

- นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.18 สำนักปลัดเทศบาล
14 641000296 ด่วนที่สุด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ ชร 1718.1/2571 14/10/2564

- นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.17 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15 641000295 ด่วนที่สุด ข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ ชร 0023.23/2577 14/10/2564

- นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.15 กองช่าง
16 641000294 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 635/2564 11/10/2564

- สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.43 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17 641000293 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 634/2564 11/10/2564

- สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.41 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
18 641000292 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 633/2564 11/10/2564

- สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.39 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19 641000291 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 632/2564 11/10/2564

- สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.37 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20 641000290 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 630/2564 12/10/2564

- สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.35 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21 641000289 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 622/2564 11/10/2564

- สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 16.32 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
22 641000288 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่มทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ปี2564 ชร 0017.3 / ว 1706 14/10/2564

- ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 14/10/2564 15.45 น. กองคลัง
23 641000287 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 619 11/10/2564

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 10.38 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24 641000286 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 621 11/10/2564

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 10.37 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
25 641000285 ทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 621 11/10/2564

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 14/10/2564 10.36 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
จำนวนหน้า 13 หน้า สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ