ระบบติดตามการให้บริการประชาชน
(ดูเวอร์ชั่นเดิม)

Generate Report
รับเรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
แล้วเสร็จ
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สถานะ การให้บริการประชาชน : ผู้มาติดต่อรับบริการทั้งหมด
ลำดับ วันที่รับบริการ ชื่อผู้ขอรับบริการ เรื่องขอรับบริการ สถานะ วันที่แล้วเสร็จ
1 29/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 29/6/2567
2 13/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 13/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 12/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 12/6/2567
5 12/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 12/6/2567
6 11/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 11/6/2567
7 11/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/6/2567
8 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 10/6/2567
12 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 10/6/2567
13 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 10/6/2567
14 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/6/2567
15 10/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 10/6/2567
16 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 6/6/2567
17 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 6/6/2567
18 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2567
19 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2567
20 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2567
21 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2567
22 6/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2567
23 4/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 4/6/2567
24 4/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 4/6/2567
25 4/6/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 4/6/2567
26 30/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 7/6/2567
27 30/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 30/5/2567
28 30/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/5/2567
29 30/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 30/5/2567
30 28/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 28/5/2567
31 28/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/5/2567
32 27/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/5/2567
33 27/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 27/5/2567
34 27/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 27/5/2567
35 24/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 24/5/2567
36 24/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 24/5/2567
37 24/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 24/5/2567
38 24/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 24/5/2567
39 23/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/5/2567
40 23/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 23/5/2567
41 23/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 23/5/2567
42 21/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/5/2567
43 21/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/5/2567
44 21/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/5/2567
45 21/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/5/2567
46 21/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตขุดดิน แล้วเสร็จ 24/5/2567
47 20/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 20/5/2567
48 20/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 20/5/2567
49 20/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/5/2567
50 20/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 20/5/2567
51 20/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/5/2567
52 20/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/5/2567
53 16/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2567
54 15/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 15/5/2567
55 14/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการ
56 14/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 14/5/2567
57 14/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 14/5/2567
58 13/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 13/5/2567
59 13/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/5/2567
60 13/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 13/5/2567
61 13/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 13/5/2567
62 13/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 13/5/2567
63 9/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 9/5/2567
64 9/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/5/2567
65 9/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.) แล้วเสร็จ 15/5/2567
66 9/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/5/2567
67 8/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 8/5/2567
68 8/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/5/2567
69 8/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/5/2567
70 7/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 7/5/2567
71 7/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 7/5/2567
72 7/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 7/5/2567
73 3/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 3/5/2567
74 3/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 3/5/2567
75 2/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 2/5/2567
76 2/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/5/2567
77 2/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/5/2567
78 1/5/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 9/5/2567
79 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
80 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
81 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
82 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
83 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
84 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
85 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
86 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
87 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
88 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
89 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
90 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
91 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
92 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
93 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
94 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
95 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
96 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
97 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
98 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
99 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
100 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
101 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
102 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
103 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
104 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
105 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
106 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
107 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
108 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
109 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
110 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
111 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
112 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
113 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
114 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
115 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
116 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
117 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
118 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
119 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
120 28/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 28/4/2567
121 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
122 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
123 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
124 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
125 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
126 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
127 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
128 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
129 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
130 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
131 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
132 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
133 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
134 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
135 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
136 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
137 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
138 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
139 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
140 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
141 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
142 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
143 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
144 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
145 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
146 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
147 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
148 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
149 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
150 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
151 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
152 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
153 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
154 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
155 27/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 27/4/2567
156 26/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 26/4/2567
157 24/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 24/4/2567
158 24/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 24/4/2567
159 24/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 24/4/2567
160 24/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 24/4/2567
161 24/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 24/4/2567
162 24/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 24/4/2567
163 23/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/4/2567
164 23/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 23/4/2567
165 22/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 22/4/2567
166 22/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/4/2567
167 22/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 22/4/2567
168 22/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/5/2567
169 22/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 22/4/2567
170 19/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/4/2567
171 19/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/4/2567
172 19/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 19/4/2567
173 19/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 19/4/2567
174 19/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/4/2567
175 18/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/4/2567
176 18/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนนอาคาร แล้วเสร็จ 24/4/2567
177 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 17/4/2567
178 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 17/4/2567
179 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 17/4/2567
180 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 17/4/2567
181 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 17/4/2567
182 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 17/4/2567
183 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 17/4/2567
184 17/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 17/4/2567
185 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
186 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
187 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
188 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
189 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
190 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
191 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
192 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
193 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
194 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
195 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
196 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
197 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
198 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
199 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
200 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 12/4/2567
201 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 12/4/2567
202 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. การช่วยเหลือสาธารณภัย แล้วเสร็จ 12/4/2567
203 12/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 12/4/2567
204 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
205 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
206 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
207 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
208 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
209 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
210 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
211 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
212 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
213 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
214 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
215 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
216 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
217 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
218 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
219 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
220 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
221 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
222 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
223 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
224 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
225 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
226 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
227 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
228 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
229 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
230 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
231 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
232 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
233 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
234 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
235 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
236 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
237 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
238 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
239 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
240 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
241 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
242 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. นาย สมนึก วงค์สุวรรณ์ แล้วเสร็จ 11/4/2567
243 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
244 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
245 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
246 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
247 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
248 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
249 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
250 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
251 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
252 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
253 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
254 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
255 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
256 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
257 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
258 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
259 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
260 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
261 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
262 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
263 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
264 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
265 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
266 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
267 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
268 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
269 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
270 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
271 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
272 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
273 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
274 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
275 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
276 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
277 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
278 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
279 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
280 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
281 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
282 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
283 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
284 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
285 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
286 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
287 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
288 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
289 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
290 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
291 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
292 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
293 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
294 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
295 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
296 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
297 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
298 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
299 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
300 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
301 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
302 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
303 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
304 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
305 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
306 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
307 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
308 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
309 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
310 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
311 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
312 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
313 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
314 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
315 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
316 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
317 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
318 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
319 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
320 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
321 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
322 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
323 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
324 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
325 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
326 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
327 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
328 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
329 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
330 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
331 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
332 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
333 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
334 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
335 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
336 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
337 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
338 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
339 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
340 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
341 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
342 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 11/4/2567
343 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 11/4/2567
344 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 11/4/2567
345 11/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 11/4/2567
346 10/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 10/4/2567
347 9/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 9/4/2567
348 5/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/4/2567
349 4/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/4/2567
350 3/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 3/4/2567
351 3/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 3/4/2567
352 3/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 3/4/2567
353 3/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/4/2567
354 2/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 2/4/2567
355 2/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/4/2567
356 2/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 2/4/2567
357 2/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/4/2567
358 2/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/4/2567
359 2/4/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 2/4/2567
360 29/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ชออนุญาตติดมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 17/4/2567
361 29/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/4/2567
362 29/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/4/2567
363 29/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 29/3/2567
364 29/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/3/2567
365 26/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/3/2567
366 26/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/3/2567
367 25/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 25/3/2567
368 25/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 25/3/2567
369 22/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 22/3/2567
370 22/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 22/3/2567
371 22/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/3/2567
372 22/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/3/2567
373 22/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 22/3/2567
374 22/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 22/3/2567
375 21/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 21/3/2567
376 20/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/3/2567
377 20/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/3/2567
378 20/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 27/3/2567
379 20/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 20/3/2567
380 19/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 9/4/2567
381 19/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/3/2567
382 19/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 19/3/2567
383 19/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 19/3/2567
384 18/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 18/3/2567
385 18/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 18/3/2567
386 18/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 18/3/2567
387 18/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 18/3/2567
388 18/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รายชื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อนำไปทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แล้วเสร็จ 18/3/2567
389 18/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/3/2567
390 15/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 15/3/2567
391 14/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 28/3/2567
392 14/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 14/3/2567
393 12/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/3/2567
394 12/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/3/2567
395 12/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 12/3/2567
396 12/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 12/3/2567
397 12/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 12/3/2567
398 11/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 11/3/2567
399 11/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 11/3/2567
400 11/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ข้อมูลทะเบียนผู้พิการในเขตเทศบาล แล้วเสร็จ 11/3/2567
401 11/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/3/2567
402 11/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 11/3/2567
403 8/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 15/3/2567
404 8/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/3/2567
405 8/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/3/2567
406 7/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 7/3/2567
407 7/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/3/2567
408 7/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 7/3/2567
409 7/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 7/3/2567
410 6/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 6/3/2567
411 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 8/3/2567
412 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 8/3/2567
413 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 5/3/2567
414 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
415 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
416 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
417 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
418 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
419 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
420 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
421 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
422 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
423 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
424 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
425 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
426 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
427 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
428 5/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 5/3/2567
429 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 4/3/2567
430 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 8/3/2567
431 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/3/2567
432 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/3/2567
433 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/3/2567
434 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/3/2567
435 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/3/2567
436 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/3/2567
437 4/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 4/3/2567
438 1/3/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/3/2567
439 29/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. อนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 25/3/2567
440 29/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 29/2/2567
441 29/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 29/2/2567
442 29/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/2/2567
443 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 4/3/2567
444 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 13/3/2567
445 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 28/2/2567
446 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 28/2/2567
447 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/2/2567
448 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 28/2/2567
449 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/2/2567
450 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 28/2/2567
451 28/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 28/2/2567
452 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/3/2567
453 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/2/2567
454 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/3/2567
455 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/3/2567
456 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/3/2567
457 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 27/2/2567
458 27/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 27/2/2567
459 23/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 23/2/2567
460 21/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 21/2/2567
461 21/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 21/2/2567
462 21/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 21/2/2567
463 21/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 21/2/2567
464 21/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 21/2/2567
465 20/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/2/2567
466 20/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 28/2/2567
467 20/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 28/2/2567
468 20/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/2/2567
469 19/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 19/2/2567
470 19/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/2/2567
471 19/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 19/2/2567
472 19/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 19/2/2567
473 16/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 28/2/2567
474 15/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 15/2/2567
475 15/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 15/2/2567
476 14/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 14/2/2567
477 13/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. อนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 14/3/2567
478 13/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/2/2567
479 12/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 13/3/2567
480 9/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/2/2567
481 9/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/2/2567
482 8/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 8/2/2567
483 7/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 7/2/2567
484 6/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 16/2/2567
485 6/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 16/2/2567
486 6/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 6/2/2567
487 6/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 6/2/2567
488 5/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 5/2/2567
489 5/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 5/2/2567
490 5/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 5/2/2567
491 1/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 1/2/2567
492 1/2/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 7/2/2567
493 31/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 31/1/2567
494 31/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 31/1/2567
495 31/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 31/1/2567
496 30/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 2/2/2567
497 30/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 2/2/2567
498 30/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 7/2/2567
499 30/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 30/1/2567
500 26/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 26/1/2567
501 26/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 26/1/2567
502 26/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 26/1/2567
503 26/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 26/1/2567
504 25/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 25/1/2567
505 24/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อร้างอาคาร แล้วเสร็จ 26/1/2567
506 22/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 26/1/2567
507 19/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 19/1/2567
508 18/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/1/2567
509 18/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/1/2567
510 17/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 17/1/2567
511 17/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 17/1/2567
512 17/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/1/2567
513 17/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/1/2567
514 17/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/1/2567
515 16/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 18/1/2567
516 16/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/1/2567
517 16/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 16/1/2567
518 16/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 16/1/2567
519 15/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 6/2/2567
520 12/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ข้อมูลข่าวสารคลิปบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อประกอบการพิจารณาคดีอุบัติเหตุทางถนน แล้วเสร็จ 16/1/2567
521 12/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 12/1/2567
522 12/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 12/1/2567
523 12/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 12/1/2567
524 11/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/1/2567
525 11/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 11/1/2567
526 11/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 11/1/2567
527 10/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 23/1/2567
528 10/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 10/1/2567
529 10/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/1/2567
530 10/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/1/2567
531 10/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 10/1/2567
532 10/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 10/1/2567
533 9/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/1/2567
534 9/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 9/1/2567
535 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/1/2567
536 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/1/2567
537 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/1/2567
538 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 8/1/2567
539 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 8/1/2567
540 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/1/2567
541 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 8/1/2567
542 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 8/1/2567
543 8/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 8/1/2567
544 4/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 4/1/2567
545 4/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/1/2567
546 3/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 3/1/2567
547 2/1/2567 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 2/1/2567
548 28/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 28/12/2566
549 27/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. อนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 9/1/2567
550 27/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 27/12/2566
551 26/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 4/1/2567
552 26/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 9/1/2567
553 26/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 26/12/2566
554 25/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/12/2566
555 22/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 22/12/2566
556 22/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ป้ายทาวเวอร์) แล้วเสร็จ 26/12/2566
557 22/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 22/12/2566
558 22/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 22/12/2566
559 22/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 22/12/2566
560 21/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 18/1/2567
561 21/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 21/12/2566
562 21/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 21/12/2566
563 20/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 20/12/2566
564 20/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 20/12/2566
565 20/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/12/2566
566 19/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 22/12/2566
567 19/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/12/2566
568 19/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 19/12/2566
569 18/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 18/12/2566
570 18/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/12/2566
571 18/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 18/12/2566
572 15/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 23/1/2567
573 15/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/12/2566
574 15/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 15/12/2566
575 15/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 15/12/2566
576 15/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 15/12/2566
577 13/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 13/12/2566
578 13/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/12/2566
579 13/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 13/12/2566
580 12/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 15/12/2566
581 12/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 12/12/2566
582 8/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 8/12/2566
583 8/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 8/12/2566
584 8/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/12/2566
585 7/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.) แล้วเสร็จ 12/12/2566
586 7/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 12/12/2566
587 7/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 7/12/2566
588 6/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 12/12/2566
589 6/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 6/12/2566
590 6/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 6/12/2566
591 6/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 6/12/2566
592 4/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 4/12/2566
593 4/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 4/12/2566
594 1/12/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/12/2566
595 30/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 30/11/2566
596 29/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 8/1/2567
597 29/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/12/2566
598 29/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/12/2566
599 29/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 29/11/2566
600 29/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 29/11/2566
601 27/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/11/2566
602 27/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 27/11/2566
603 24/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 24/11/2566
604 22/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 12/12/2566
605 22/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/11/2566
606 21/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 21/11/2566
607 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/11/2566
608 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/11/2566
609 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/11/2566
610 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/11/2566
611 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/11/2566
612 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 20/11/2566
613 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 20/11/2566
614 20/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/11/2566
615 15/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 15/11/2566
616 14/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 14/11/2566
617 14/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 14/11/2566
618 14/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 14/11/2566
619 14/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 14/11/2566
620 13/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/11/2566
621 13/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 13/11/2566
622 13/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 13/11/2566
623 10/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 10/11/2566
624 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
625 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
626 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
627 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
628 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
629 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
630 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
631 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
632 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
633 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
634 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 9/11/2566
635 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/11/2566
636 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/11/2566
637 9/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 9/11/2566
638 8/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 8/11/2566
639 8/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 8/11/2566
640 8/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 8/11/2566
641 8/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 8/11/2566
642 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
643 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
644 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
645 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
646 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
647 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
648 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
649 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
650 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
651 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
652 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
653 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
654 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
655 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
656 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
657 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
658 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
659 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้งสูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
660 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
661 7/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 7/11/2566
662 6/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 13/11/2566
663 6/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 30/11/2566
664 6/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 6/11/2566
665 6/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 6/11/2566
666 6/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 6/11/2566
667 6/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 6/11/2566
668 3/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/11/2566
669 1/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 6/11/2566
670 1/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/11/2566
671 1/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/11/2566
672 1/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 1/11/2566
673 1/11/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 1/11/2566
674 31/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 31/10/2566
675 31/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 31/10/2566
676 31/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 31/10/2566
677 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 30/10/2566
678 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/10/2566
679 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/10/2566
680 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 30/10/2566
681 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 30/10/2566
682 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/10/2566
683 30/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/10/2566
684 27/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 27/10/2566
685 27/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 27/10/2566
686 27/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 27/10/2566
687 27/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 27/10/2566
688 26/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 26/10/2566
689 26/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/10/2566
690 24/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 24/10/2566
691 24/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 24/10/2566
692 20/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 20/10/2566
693 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 19/10/2566
694 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 19/10/2566
695 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 19/10/2566
696 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 19/10/2566
697 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 19/10/2566
698 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 19/10/2566
699 19/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 19/10/2566
700 18/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/10/2566
701 18/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 20/10/2566
702 17/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/10/2566
703 12/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 12/10/2566
704 12/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 12/10/2566
705 10/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 10/10/2566
706 10/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 10/10/2566
707 9/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/10/2566
708 6/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 6/10/2566
709 6/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 6/10/2566
710 6/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 6/10/2566
711 6/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 6/10/2566
712 6/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 6/10/2566
713 5/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 5/10/2566
714 5/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 11/10/2566
715 5/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 11/10/2566
716 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 4/10/2566
717 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/10/2566
718 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 4/10/2566
719 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/10/2566
720 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/10/2566
721 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/10/2566
722 4/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 4/10/2566
723 3/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 3/10/2566
724 2/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/10/2566
725 2/10/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/10/2566
726 29/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 29/9/2566
727 29/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/9/2566
728 29/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/9/2566
729 27/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/9/2566
730 27/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 27/9/2566
731 26/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 26/9/2566
732 22/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 22/9/2566
733 21/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 21/9/2566
734 19/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/9/2566
735 19/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/9/2566
736 19/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/9/2566
737 19/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/9/2566
738 19/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 19/9/2566
739 18/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/9/2566
740 18/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/9/2566
741 18/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 18/9/2566
742 18/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/9/2566
743 18/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/9/2566
744 15/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
745 15/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
746 15/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
747 15/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
748 15/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รื้อถอนสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
749 14/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/9/2566
750 11/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/9/2566
751 11/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/9/2566
752 11/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/9/2566
753 8/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 14/9/2566
754 7/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/9/2566
755 4/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/9/2566
756 1/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/9/2566
757 1/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/9/2566
758 1/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/9/2566
759 1/9/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 1/9/2566
760 30/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/9/2566
761 30/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 30/8/2566
762 29/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 29/8/2566
763 29/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 29/8/2566
764 28/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/9/2566
765 25/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 1/9/2566
766 25/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/8/2566
767 25/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
768 25/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
769 25/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
770 25/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
771 22/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 31/8/2566
772 22/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2566
773 22/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2566
774 22/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2566
775 17/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 17/8/2566
776 17/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 17/8/2566
777 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 2/10/2566
778 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
779 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/8/2566
780 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
781 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
782 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
783 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
784 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
785 16/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
786 15/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 15/8/2566
787 15/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 15/8/2566
788 15/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 15/8/2566
789 10/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 10/8/2566
790 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/8/2566
791 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/8/2566
792 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/8/2566
793 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 15/8/2566
794 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 15/8/2566
795 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/8/2566
796 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 8/8/2566
797 8/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/8/2566
798 7/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 7/8/2566
799 7/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 7/8/2566
800 4/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 4/8/2566
801 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
802 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
803 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
804 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
805 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
806 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
807 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 3/8/2566
808 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/8/2566
809 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/8/2566
810 3/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/8/2566
811 2/8/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 2/8/2566
812 27/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. อนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 14/9/2566
813 27/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 27/7/2566
814 25/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 25/7/2566
815 25/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 25/7/2566
816 24/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
817 24/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร การสะสม แล้วเสร็จ 24/7/2566
818 24/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (บริษัทธนพิริยะจำกัด(มหาชน) สาขาเวียงเชียงรุ้ง แล้วเสร็จ 24/7/2566
819 24/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
820 24/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ การสะสมสารกำจัดศัตรูพืช แล้วเสร็จ 24/7/2566
821 24/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
822 21/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 21/7/2566
823 21/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 21/7/2566
824 21/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 21/7/2566
825 21/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 21/7/2566
826 20/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/7/2566
827 20/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 20/7/2566
828 20/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 20/7/2566
829 20/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/7/2566
830 20/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 20/7/2566
831 17/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 19/7/2566
832 17/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 17/7/2566
833 17/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 19/7/2566
834 17/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 17/7/2566
835 17/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/7/2566
836 14/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 14/7/2566
837 14/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/7/2566
838 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
839 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 17/7/2566
840 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
841 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 12/7/2566
842 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 12/7/2566
843 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 12/7/2566
844 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
845 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
846 12/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
847 11/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 17/7/2566
848 11/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/7/2566
849 11/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/7/2566
850 11/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/7/2566
851 10/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/8/2566
852 10/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
853 10/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อรือถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
854 10/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 10/7/2566
855 7/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
856 7/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
857 7/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
858 7/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/8/2566
859 7/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
860 6/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 6/7/2566
861 6/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 6/7/2566
862 6/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 6/7/2566
863 5/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร(มะหล่าเบียร์วุ้น) แล้วเสร็จ 5/7/2566
864 5/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 5/7/2566
865 5/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 5/7/2566
866 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ร้านทวีวุฒิยานยนต์) แล้วเสร็จ 4/7/2566
867 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 7/7/2566
868 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอ่นอาคาร แล้วเสร็จ 7/7/2566
869 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/7/2566
870 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
871 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 4/7/2566
872 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
873 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
874 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
875 4/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
876 3/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/7/2566
877 3/7/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/7/2566
878 30/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 30/6/2566
879 30/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 30/6/2566
880 30/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 30/6/2566
881 29/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/6/2566
882 29/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 29/6/2566
883 29/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/6/2566
884 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 28/6/2566
885 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/6/2566
886 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
887 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
888 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
889 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
890 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 28/6/2566
891 28/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 28/6/2566
892 26/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 18/8/2566
893 26/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/6/2566
894 22/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/6/2566
895 22/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 22/6/2566
896 22/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 22/6/2566
897 21/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 27/6/2566
898 21/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 1/12/2566
899 21/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 21/6/2566
900 21/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 21/6/2566
901 20/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 20/6/2566
902 20/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 20/6/2566
903 19/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/8/2566
904 19/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ(เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญวังเชียงรุ้ง) แล้วเสร็จ 19/6/2566
905 19/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/6/2566
906 19/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/6/2566
907 16/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/6/2566
908 16/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 16/6/2566
909 16/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 16/6/2566
910 15/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 25/7/2566
911 14/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 14/6/2566
912 13/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านหัวดอยมินิมาร์ท) แล้วเสร็จ 13/6/2566
913 13/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 13/6/2566
914 13/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 19/6/2566
915 13/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 19/6/2566
916 12/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 12/6/2566
917 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
918 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
919 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 9/6/2566
920 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
921 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 9/6/2566
922 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 9/6/2566
923 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 9/6/2566
924 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
925 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
926 9/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
927 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2566
928 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2566
929 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/6/2566
930 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 8/6/2566
931 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/6/2566
932 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 8/6/2566
933 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 8/6/2566
934 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2566
935 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2566
936 8/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 8/6/2566
937 7/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 6/6/2566
938 7/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2566
939 7/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2566
940 7/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2566
941 7/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 7/6/2566
942 7/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/6/2566
943 6/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตเผาศพในเมรุ แล้วเสร็จ 6/6/2566
944 6/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 6/6/2566
945 6/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 6/6/2566
946 6/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2566
947 6/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 6/6/2566
948 2/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญารื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 9/6/2566
949 2/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 2/6/2566
950 2/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/6/2566
951 1/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมสารกำจัดศัตรูพืช) แล้วเสร็จ 1/6/2566
952 1/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมปุ๋ย) แล้วเสร็จ 1/6/2566
953 1/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมน้ำมันปิโตรเลียม) แล้วเสร็จ 1/6/2566
954 1/6/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 1/6/2566
955 31/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 2/6/2566
956 30/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/5/2566
957 30/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/5/2566
958 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ซ่อมรถจักรยาน รถจักรยานยนต์) แล้วเสร็จ 29/5/2566
959 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง)ปูนถุง แล้วเสร็จ 29/5/2566
960 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง) แล้วเสร็จ 29/5/2566
961 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสมซีเมนต์)ปูนถุง แล้วเสร็จ 29/5/2566
962 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์) แล้วเสร็จ 29/5/2566
963 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสมหิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง) แล้วเสร็จ 29/5/2566
964 29/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/5/2566
965 26/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.) แล้วเสร็จ 29/5/2566
966 26/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/5/2566
967 25/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง แล้วเสร็จ 25/5/2566
968 25/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมน้ำแข็ง 7-11 สาขาPTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
969 25/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมยาฆ่าแมลง 7-11 สาขาPTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
970 25/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมอาหารสัตว์ 7 - 11 สาขาPTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
971 25/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร(7-11 PTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
972 25/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ) แล้วเสร็จ 25/5/2566
973 24/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แพล้นปูน) แล้วเสร็จ 24/5/2566
974 24/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง) แล้วเสร็จ 24/5/2566
975 24/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมปูนซีเมนต์) แล้วเสร็จ 24/5/2566
976 24/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(โรงผลิตบล็อก ท่อซีเมนต์ เสา แผ่นพื้น) แล้วเสร็จ 24/5/2566
977 24/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
978 24/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
979 23/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านเสริมสวย 168) แล้วเสร็จ 23/5/2566
980 23/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
981 23/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
982 23/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
983 23/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
984 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 22/5/2566
985 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 22/5/2566
986 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 22/5/2566
987 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 22/5/2566
988 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
989 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 22/5/2566
990 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับหนังสือรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 22/5/2566
991 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. อนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 31/5/2566
992 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
993 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/5/2566
994 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 22/5/2566
995 22/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 22/5/2566
996 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตเปิดร้านสะสมอาหาร(ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ) แล้วเสร็จ 19/5/2566
997 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
998 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 30/5/2566
999 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 19/5/2566
1000 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 19/5/2566
1001 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/5/2566
1002 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/5/2566
1003 19/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 19/5/2566
1004 18/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตประกอบกิจการ(ห้องพักสุขใจ) แล้วเสร็จ 18/5/2566
1005 18/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 18/5/2566
1006 18/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/5/2566
1007 18/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/5/2566
1008 18/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/5/2566
1009 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 16/5/2566
1010 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2566
1011 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 16/5/2566
1012 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 16/5/2566
1013 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2566
1014 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 16/5/2566
1015 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 16/5/2566
1016 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 16/5/2566
1017 16/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2566
1018 12/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 12/5/2566
1019 11/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/5/2566
1020 11/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 11/5/2566
1021 11/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 11/5/2566
1022 9/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 12/5/2566
1023 9/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 9/5/2566
1024 9/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 9/5/2566
1025 9/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 9/5/2566
1026 8/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (รุ่งทรัพย์สังฆภัณฑ์) แล้วเสร็จ 8/5/2566
1027 8/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(หจก.เชียงรุ้งการค้า) แล้วเสร็จ 8/5/2566
1028 8/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/5/2566
1029 8/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/5/2566
1030 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.) แล้วเสร็จ 9/5/2566
1031 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 3/5/2566
1032 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 3/5/2566
1033 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/5/2566
1034 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/5/2566
1035 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/5/2566
1036 3/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 3/5/2566
1037 2/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 2/5/2566
1038 2/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 2/5/2566
1039 2/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/5/2566
1040 2/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/5/2566
1041 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 1/5/2566
1042 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/5/2566
1043 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/5/2566
1044 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/5/2566
1045 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/5/2566
1046 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/5/2566
1047 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/5/2566
1048 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/5/2566
1049 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 1/5/2566
1050 1/5/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/5/2566
1051 28/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (เฮือนฮักเก่า) แล้วเสร็จ 28/4/2566
1052 28/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง) สะสมผูนซีเมนต์ แล้วเสร็จ 28/4/2566
1053 28/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์) แล้วเสร็จ 28/4/2566
1054 28/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง แล้วเสร็จ 28/4/2566
1055 27/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 27/4/2566
1056 26/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/4/2566
1057 26/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/4/2566
1058 26/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 26/4/2566
1059 25/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 25/4/2566
1060 25/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 8/5/2566
1061 25/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 8/5/2566
1062 25/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 25/4/2566
1063 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 24/4/2566
1064 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1065 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1066 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1067 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1068 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1069 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1070 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1071 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1072 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1073 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1074 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1075 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1076 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1077 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1078 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1079 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1080 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1081 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1082 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1083 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1084 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1085 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1086 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1087 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 24/4/2566
1088 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1089 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1090 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1091 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1092 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1093 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1094 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1095 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1096 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1097 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1098 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1099 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1100 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1101 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1102 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1103 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1104 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1105 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1106 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1107 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1108 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1109 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1110 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1111 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1112 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1113 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1114 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1115 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1116 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1117 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1118 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1119 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1120 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1121 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1122 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1123 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1124 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1125 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1126 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1127 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1128 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1129 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1130 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1131 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1132 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1133 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1134 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1135 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1136 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1137 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1138 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1139 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1140 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1141 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1142 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1143 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1144 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
1145 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 24/4/2566
1146 24/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 24/4/2566
1147 22/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 22/4/2566
1148 22/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 22/4/2566
1149 22/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 22/4/2566
1150 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1151 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1152 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1153 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1154 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1155 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1156 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1157 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1158 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 16/5/2566
1159 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1160 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1161 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 1/5/2566
1162 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1163 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 1/5/2566
1164 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1165 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1166 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/5/2566
1167 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1168 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1169 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1170 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1171 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
1172 21/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 25/4/2566
1173 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/4/2566
1174 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/4/2566
1175 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/4/2566
1176 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 25/4/2566
1177 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 20/4/2566
1178 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 20/4/2566
1179 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/4/2566
1180 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/4/2566
1181 20/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/4/2566
1182 19/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/4/2566
1183 19/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 19/4/2566
1184 19/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
1185 19/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 19/4/2566
1186 18/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 18/4/2566
1187 18/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/4/2566
1188 18/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/4/2566
1189 18/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/4/2566
1190 12/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 12/4/2566
1191 11/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 12/5/2566
1192 11/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 11/4/2566
1193 11/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านเสริมสวยฐิติรัตน์) แล้วเสร็จ 11/4/2566
1194 11/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 23/5/2566
1195 10/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 10/4/2566
1196 10/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/4/2566
1197 10/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 10/4/2566
1198 10/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/4/2566
1199 10/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/4/2566
1200 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดก็ตาม แล้วเสร็จ 7/4/2566
1201 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/4/2566
1202 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/4/2566
1203 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 7/4/2566
1204 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 7/4/2566
1205 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/4/2566
1206 7/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/4/2566
1207 5/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 5/4/2566
1208 5/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 5/4/2566
1209 5/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 5/4/2566
1210 4/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 4/4/2566
1211 4/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 4/4/2566
1212 3/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 3/4/2566
1213 3/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/4/2566
1214 3/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 3/4/2566
1215 3/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 3/4/2566
1216 3/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 7/4/2566
1217 3/4/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 3/4/2566
1218 31/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 31/3/2566
1219 31/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 31/3/2566
1220 31/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 31/3/2566
1221 30/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอหนังสือรับรองหารแจ้งการประกอบกิจการที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 30/3/2566
1222 30/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/3/2566
1223 29/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 29/3/2566
1224 28/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 28/3/2566
1225 28/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/3/2566
1226 27/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/3/2566
1227 27/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/3/2566
1228 24/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 31/3/2566
1229 23/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านยีนส์ยีนส์เตี๋ยวเรือบกยกล้อ) แล้วเสร็จ 23/3/2566
1230 23/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 23/3/2566
1231 23/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/3/2566
1232 23/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/3/2566
1233 22/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 22/3/2566
1234 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอนุญาตประกอบกิจการสะสมปิโตรเลียม (บริษัทเวียงเชียงรุ้ง ปิโตรเลียม จำกัด ) แล้วเสร็จ 21/3/2566
1235 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร ร้านอเมซอน แล้วเสร็จ 21/3/2566
1236 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อู่ช่างอำนวย) แล้วเสร็จ 21/3/2566
1237 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร ร้านลานเพลินหมูกระทะซีฟู๊ด) แล้วเสร็จ 21/3/2566
1238 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( สยามลับคม) แล้วเสร็จ 21/3/2566
1239 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านธรบาร์เบอร์) แล้วเสร็จ 21/3/2566
1240 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1241 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1242 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1243 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1244 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1245 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1246 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1247 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1248 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1249 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1250 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1251 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1252 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1253 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1254 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1255 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1256 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1257 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตะภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1258 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1259 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1260 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1261 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับความช่วยเหลือวาตะภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1262 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับความช่วยเหลือวาตะภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1263 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1264 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1265 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1266 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1267 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1268 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1269 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1270 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1271 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1272 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1273 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1274 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1275 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1276 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1277 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1278 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1279 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1280 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1281 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1282 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1283 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1284 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1285 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1286 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1287 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1288 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 21/3/2566
1289 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1290 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1291 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1292 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1293 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1294 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1295 21/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
1296 20/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 28/3/2566
1297 20/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อู่ช่างหนุ่ย) แล้วเสร็จ 20/3/2566
1298 20/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 20/3/2566
1299 18/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/3/2566
1300 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/3/2566
1301 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 17/3/2566
1302 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 17/3/2566
1303 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 27/3/2566
1304 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 17/3/2566
1305 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายออก แล้วเสร็จ 17/3/2566
1306 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 17/3/2566
1307 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 17/3/2566
1308 17/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 17/3/2566
1309 16/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 16/3/2566
1310 16/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 16/3/2566
1311 15/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งตาย แล้วเสร็จ 15/3/2566
1312 15/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 15/3/2566
1313 15/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ อู่ช่างศักดิ์) แล้วเสร็จ 15/3/2566
1314 15/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ป้าน้อยส้มตำ) แล้วเสร็จ 15/3/2566
1315 15/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 15/3/2566
1316 14/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 14/3/2566
1317 14/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 14/3/2566
1318 14/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/3/2566
1319 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 17/3/2566
1320 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือคล้ายคลึง(ร้านรุ่งนภาอิฐบล็อก) แล้วเสร็จ 13/3/2566
1321 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 13/3/2566
1322 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/4/2566
1323 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(เฮือนฮักบ้านเฮา) แล้วเสร็จ 13/3/2566
1324 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 13/3/2566
1325 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 13/3/2566
1326 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/3/2566
1327 13/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 13/3/2566
1328 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับสัตวืและผลิตภัณฑ์สัตว์ สะสมอาหารสัตว์) แล้วเสร็จ 10/3/2566
1329 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 10/3/2566
1330 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ขายของชำ) แล้วเสร็จ 10/3/2566
1331 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สะสมก๊าซ แล้วเสร็จ 10/3/2566
1332 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 10/3/2566
1333 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า การสะสม แล้วเสร็จ 10/3/2566
1334 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/3/2566
1335 10/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 10/3/2566
1336 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(นางโภชนา) แล้วเสร็จ 9/3/2566
1337 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านเสริมสวยบัวจันทร์) แล้วเสร็จ 9/3/2566
1338 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/3/2566
1339 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
1340 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
1341 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 9/3/2566
1342 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
1343 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/3/2566
1344 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
1345 9/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 9/3/2566
1346 8/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/3/2566
1347 8/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/3/2566
1348 8/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ ร้านสิกขนันท์ สะสมอาหารสัตว์) แล้วเสร็จ 8/3/2566
1349 8/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย(กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ สะสมสารกำจัดศัตรูพืช ร้านสิกขนันท์) แล้วเสร็จ 8/3/2566
1350 8/3/2566 ข้อมูลส่วนบุคคล.. ต่อใ