ระบบติดตามการให้บริการประชาชน
(ดูเวอร์ชั่นเดิม)

Generate Report
รับเรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
แล้วเสร็จ
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สถานะ การให้บริการประชาชน : ผู้มาติดต่อรับบริการทั้งหมด
ลำดับ วันที่รับบริการ ชื่อผู้ขอรับบริการ เรื่องขอรับบริการ สถานะ วันที่แล้วเสร็จ
1 29/9/2566 น.ส.กฤษณา พงศ์ลีลาวัฒน์ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 29/9/2566
2 29/9/2566 น.ส.กฤษณา พงศ์ลีลาวัฒน์ ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/9/2566
3 27/9/2566 นายบุญช่วย อุ่นติ๊บ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
4 27/9/2566 นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษ์ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 27/9/2566
5 26/9/2566 นางละไมล์ พรมสวัสดิ์ คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 26/9/2566
6 22/9/2566 นางอาทิชา ทิพย์โยธิน ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 22/9/2566
7 21/9/2566 นางสาวภิชาญารัตน์ ปันใจ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 21/9/2566
8 19/9/2566 นางสาวสายทิพย์ มณีจันสุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/9/2566
9 19/9/2566 นางสาวภิชาญารัตน์ ปันใจ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/9/2566
10 19/9/2566 น.ส.มณทิรา เตชะกันทา คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/9/2566
11 19/9/2566 น.ส.มณทิรา เตชะกันทา คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/9/2566
12 19/9/2566 นายอภินันท์ พรหมจรรยา ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 19/9/2566
13 18/9/2566 นางสาวสุกัญญา ธรรมอินราช ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/9/2566
14 18/9/2566 นายอำนวย มณีจันสุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/9/2566
15 18/9/2566 นายวัฒนา ใจวงค์ ขอนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 18/9/2566
16 18/9/2566 นายวัฒนา ใจวงค์ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/9/2566
17 18/9/2566 นางสาวสายทิพย์ มณีจันสุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/9/2566
18 15/9/2566 น.ส.พรสินี ชัยสมบัติ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
19 15/9/2566 นายขัฐตพนธ์ บริบูรณ์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
20 15/9/2566 นายชลธิศ ใจเติม ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
21 15/9/2566 นางสาวสุกัญญา ธรรมอินราช ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
22 15/9/2566 นายถาวร พรีศักดิ์ รื้อถอนสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/9/2566
23 14/9/2566 สามเณร พงษ์ศิริ ธิโสดา คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/9/2566
24 11/9/2566 น.ส.ณัฐชา เหล่ามะโฮง คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/9/2566
25 11/9/2566 น.ส.ณัฐชา เหล่ามะโฮง คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/9/2566
26 11/9/2566 น.ส.ณัฐชา เหล่ามะโฮง คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/9/2566
27 8/9/2566 นางยุพิณ สมสวย ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 14/9/2566
28 7/9/2566 นายปรัชญา คำฮอม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 4/9/2566 นาย แสงจันทร์ สมจิตร์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/9/2566
30 1/9/2566 นางศรีไล ใจมิภักดิ์ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/9/2566
31 1/9/2566 นางศรีไล ใจมิภักดิ์ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/9/2566
32 1/9/2566 น.ส.เสาวลักษณ์ ใจมิภักดิ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/9/2566
33 1/9/2566 นางสุดชา ศรีกุล ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 1/9/2566
34 30/8/2566 นาย ณัฐพงษ์ ทันดี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/9/2566
35 30/8/2566 น.ส.คนิชชา จันกิติ ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 30/8/2566
36 29/8/2566 นายบุญทา คิดถูก ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 29/8/2566
37 29/8/2566 นายบุญทา คิดถูก ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 29/8/2566
38 28/8/2566 นางปัฐพร มณีจันสุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/9/2566
39 25/8/2566 น.ส. กาบแก้ว อุ่นติ๊บ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 1/9/2566
40 25/8/2566 นายณัฐพงษ์ ทันดี ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/8/2566
41 25/8/2566 นางพัชราภรณ์ คำจ้อย แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
42 25/8/2566 น.ส สุพัฒตรา อินต๊ะวงค์ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
43 25/8/2566 นายสายฝน ยานะ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
44 25/8/2566 นายสายฝน ยานะ ย้ายออก จากบ้าน แล้วเสร็จ 25/8/2566
45 22/8/2566 นายกัมพล เหมพลชม ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 31/8/2566
46 22/8/2566 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงค์ ย้ายภายในเขต ออกจากบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2566
47 22/8/2566 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงค์ ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2566
48 22/8/2566 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงค์ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2566
49 17/8/2566 พระใบฎีกา ชโนดม ใจคำ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 17/8/2566
50 17/8/2566 ร.ต.ณรินทร์ มณีจันทร์สุข ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 17/8/2566
51 16/8/2566 นางเมธินี ธรรมเจริญ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
52 16/8/2566 นางดวงเดือน มณีจันสุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
53 16/8/2566 นางเกตุมณี บุตรทองศรี ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/8/2566
54 16/8/2566 น.ส.จิรพันธ์ จันทะเวียง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
55 16/8/2566 นางจารวี อัครวัฒน์โภคิน ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
56 16/8/2566 นางประภาสิริ ชัยรัตน์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
57 16/8/2566 สม ยอดปัญญา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
58 16/8/2566 นางฟองจันทร์ ทันยะ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
59 16/8/2566 นาง จันเพ็ญ จุฑาวราราษฎร์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/8/2566
60 15/8/2566 นางสายใจ ศักดาคำ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 15/8/2566
61 15/8/2566 นายทรงวุฒิ สาธุพันธ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 15/8/2566
62 15/8/2566 นายศิริ บุญศิริ แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 15/8/2566
63 10/8/2566 นางสุวัน ศิริปัญญา ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการ
64 8/8/2566 นางสาวธนพร พิกุล ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/8/2566
65 8/8/2566 นางสำเนียง คำแดงใส ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/8/2566
66 8/8/2566 นายวีระ จันกิติ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 15/8/2566
67 8/8/2566 นายรุ่งเรือง ใจกาสอน ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 15/8/2566
68 8/8/2566 นางปัฐพร มณีจันสุข ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 15/8/2566
69 8/8/2566 นางวราภรณ์ แสงอรุณรักษ์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 16/8/2566
70 8/8/2566 น.ส.ทิพวรรณ ธิห้วย แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 8/8/2566
71 8/8/2566 น.ส.นิชาภา จันทะนาม ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/8/2566
72 7/8/2566 น.ส. บัวแก้ว มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 7/8/2566
73 7/8/2566 น.ส. บัวแก้ว มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 7/8/2566
74 4/8/2566 นางสำเนียง คำแดงใส แจ้งตาย แล้วเสร็จ 4/8/2566
75 3/8/2566 นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
76 3/8/2566 น.ส.ศิริรัตน์ มั่นกุง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
77 3/8/2566 นาง บัวเรียว คำแดงใส ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
78 3/8/2566 นางสาวโสภา จัตตุชัย ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
79 3/8/2566 นายมานัส จันกิติ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
80 3/8/2566 นางเมธินี ธรรมเจริญ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 10/8/2566
81 3/8/2566 นางจันศรี ปัญญา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 3/8/2566
82 3/8/2566 น.ส.พรมวาด สุวรรณเวียง แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/8/2566
83 3/8/2566 น.ส.อัจฉรา สวรรณืเวียง แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/8/2566
84 3/8/2566 น.ส.พรมวาด สุวรรณเวียง คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/8/2566
85 2/8/2566 นางสาวธนพร พิกุล แจ้งตาย แล้วเสร็จ 2/8/2566
86 27/7/2566 น.ส. จิราพรรณ ปะระมะ อนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 14/9/2566
87 27/7/2566 นายเอกชัย คำแดงใส ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 27/7/2566
88 25/7/2566 นายคำนึง ทาบุญสม ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 25/7/2566
89 25/7/2566 นายคำนึง ทาบุญสม แจ้งตาย แล้วเสร็จ 25/7/2566
90 24/7/2566 นายพิษณุ มณีวรรณ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
91 24/7/2566 นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร การสะสม แล้วเสร็จ 24/7/2566
92 24/7/2566 นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (บริษัทธนพิริยะจำกัด(มหาชน) สาขาเวียงเชียงรุ้ง แล้วเสร็จ 24/7/2566
93 24/7/2566 สม ยอดปัญญา ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
94 24/7/2566 นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ การสะสมสารกำจัดศัตรูพืช แล้วเสร็จ 24/7/2566
95 24/7/2566 น.ส.เยาวเรศ ศิริโม้ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
96 21/7/2566 นายธนภัทร สิทธิปัญญา ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 21/7/2566
97 21/7/2566 นายธนภัทร สิทธิปัญญา ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 21/7/2566
98 21/7/2566 น.ส.ชญานิศ เหมพลชม ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 21/7/2566
99 21/7/2566 น.ส.ชญานิศ เหมพลชม แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 21/7/2566
100 20/7/2566 นายฐิติพงศ์ กันธิยะ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/7/2566
101 20/7/2566 นายฐิติพงศ์ กันธิยะ ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 20/7/2566
102 20/7/2566 นางสุพัฒตรา โนกูจิ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 20/7/2566
103 20/7/2566 นางสายรุ้ง สมพลุง ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/7/2566
104 20/7/2566 น.ส.เสาวลักษณ์ จะมณี ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 20/7/2566
105 17/7/2566 นางสายรุ้ง สมพลุง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 19/7/2566
106 17/7/2566 นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 17/7/2566
107 17/7/2566 นายสมบูรณ์ ไชยวงค์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 19/7/2566
108 17/7/2566 นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 17/7/2566
109 17/7/2566 นายภัครพงศ์ ราชคม ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/7/2566
110 14/7/2566 นางกรแก้ว จันกิติ ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 14/7/2566
111 14/7/2566 นายบุญส่ง จะมณี คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/7/2566
112 12/7/2566 น.ส.นงค์ไว เนตรวีระ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/7/2566
113 12/7/2566 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 17/7/2566
114 12/7/2566 นายสงกรานต์ มณีจันสุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
115 12/7/2566 นางชรินทร์ญา ใจคำ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 12/7/2566
116 12/7/2566 นายสงกรานต์ มณีจันสุข ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 12/7/2566
117 12/7/2566 นางซิว ตาดำนิล ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 12/7/2566
118 12/7/2566 น.ส.เยาวเรศ ศิริโม้ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
119 12/7/2566 น.ส.เยาวเรศ ศิริโม้ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
120 12/7/2566 น.ส.เยาวเรศ ศิริโม้ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 12/7/2566
121 11/7/2566 นางพักตร์ศิณา พงศ์เรืองรัตนา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 17/7/2566
122 11/7/2566 น.ส.วันดี สุขเกษม ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/7/2566
123 11/7/2566 นางสุชาดา หว่อง ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/7/2566
124 11/7/2566 น.ส.ศศิธร สารทอง ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/7/2566
125 10/7/2566 นายศรัทธา ภูวงษ์ศรี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/8/2566
126 10/7/2566 นางเกตุมณี บุตรทองศรี ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
127 10/7/2566 นางกิ่งดาว ไกยะแจ่ม ขออนุญาตก่อรือถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
128 10/7/2566 นายมี ศรีสวัสดิ์ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 10/7/2566
129 7/7/2566 น.ส.พรสินี ชัยสมบัติ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
130 7/7/2566 นางพัชรินทร์ ประพรม ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
131 7/7/2566 พ.อ.อ.เลา มั่นกุง ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
132 7/7/2566 นาง อัจฉรา มณีวงศ์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/8/2566
133 7/7/2566 นายสนใจ บุญหล้า รับมอบจาก บจก.เชียงรายสินธานี ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 13/7/2566
134 6/7/2566 น.ส.ถิรดา บางนิ่มน้อย ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 6/7/2566
135 6/7/2566 นางอวยพร นนทภา คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 6/7/2566
136 6/7/2566 ด.ต.ประพันธ์ คำแสน ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 6/7/2566
137 5/7/2566 นาย ประสงค์ อินไชย ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร(มะหล่าเบียร์วุ้น) แล้วเสร็จ 5/7/2566
138 5/7/2566 นายเพลิน จันทวงค์ คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 5/7/2566
139 5/7/2566 นายภาคิน มณีจันสุข ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 5/7/2566
140 4/7/2566 นายทวีวุฒิ ตาดำนิล ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ร้านทวีวุฒิยานยนต์) แล้วเสร็จ 4/7/2566
141 4/7/2566 นายเฉลียว คำแดงใส ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 7/7/2566
142 4/7/2566 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ขออนุญาตรื้อถอ่นอาคาร แล้วเสร็จ 7/7/2566
143 4/7/2566 นางณัฐกานต์ มณีจันทร์สุข ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/7/2566
144 4/7/2566 นายเกรียงศักดิ์ จะมณี แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
145 4/7/2566 นายเกรียงศักดิ์ จะมณี ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 4/7/2566
146 4/7/2566 น.ส.วีรินทร์ลิตา มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
147 4/7/2566 น.ส.วีรินทร์ลิตา มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
148 4/7/2566 น.ส.วีรินทร์ลิตา มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
149 4/7/2566 น.ส.วีรินทร์ลิตา มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 4/7/2566
150 3/7/2566 นายเศรษฐานุวัฒน์ ใจบาน คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/7/2566
151 3/7/2566 นายนิพิฐพนธ์ มณีจันสุข ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/7/2566
152 30/6/2566 นายวิถี บุตรชารี คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 30/6/2566
153 30/6/2566 นายบรรจง ศรีพรม คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 30/6/2566
154 30/6/2566 น.ส.รัตนาพร ยอดมหาวรรณ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 30/6/2566
155 29/6/2566 นาย สมพร ตาถา แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/6/2566
156 29/6/2566 นาย สมพร ตาถา ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 29/6/2566
157 29/6/2566 นายขวัญชัย จอมสวรรค์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/6/2566
158 28/6/2566 น.ส.อนิญชนา เขื่อนเพชร จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 28/6/2566
159 28/6/2566 นายเมธาสิทธิ์ ใจวงค์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/6/2566
160 28/6/2566 นายบุญส่ง ไชยพูน คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
161 28/6/2566 นางบุญศรี กาวินจ๊ะ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
162 28/6/2566 นายสมยศ ต๊ะวงค์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
163 28/6/2566 นายชานนท์ ศรีพรม คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/6/2566
164 28/6/2566 นายฐิติกร ผาลาด แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 28/6/2566
165 28/6/2566 นายฐิติกร ผาลาด ย้ายออก แล้วเสร็จ 28/6/2566
166 26/6/2566 น.ส. รัตนาภรณ์ อินต๊ะเนตร ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 18/8/2566
167 26/6/2566 นายคนอง กองตัน ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/6/2566
168 22/6/2566 นายระวี สีชาวงค์ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/6/2566
169 22/6/2566 นางกาญจนา จันทะนาม คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 22/6/2566
170 22/6/2566 นายกรกฤต ชัยประดิษฐ์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 22/6/2566
171 21/6/2566 นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษ์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 27/6/2566
172 21/6/2566 นาง อุบลรัตน์ อินต๊ะมา ขออนุญาตใช้น้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
173 21/6/2566 นายอ้าย นันต๊ะรัตน์ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 21/6/2566
174 21/6/2566 น.ส.พนิตตา วงษ์หาญ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 21/6/2566
175 20/6/2566 นายประสิทธิ์ สิทธิขันแก้ว ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการ
176 20/6/2566 นายบุญเลิศ เขื่อนเพชร ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 20/6/2566
177 19/6/2566 นาง ลาวรรณ์ จันทะเวียง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/8/2566
178 19/6/2566 นายชาตรี โนราช ขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ(เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญวังเชียงรุ้ง) แล้วเสร็จ 19/6/2566
179 19/6/2566 น.ส.ศิริพร ตาถา แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/6/2566
180 19/6/2566 น.ส.ศิริพร ตาถา แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/6/2566
181 16/6/2566 นางประชุน ศรีคูณลา แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/6/2566
182 16/6/2566 น.ส.ปาริชาติ มีแก้ว ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 16/6/2566
183 16/6/2566 นางสาวสิริจิตร กอธวัช ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 16/6/2566
184 15/6/2566 นาง เพ็ญศรี มณีจันทร์สุข ขออนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 25/7/2566
185 14/6/2566 นายสุระวิทย์ เป็นมูล ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 14/6/2566
186 13/6/2566 นายชฏารัตน์ กันจินะ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านหัวดอยมินิมาร์ท) แล้วเสร็จ 13/6/2566
187 13/6/2566 ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวน ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 13/6/2566
188 13/6/2566 นางศรีนวล สิทธิขันแก้ว ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 19/6/2566
189 13/6/2566 นางวราภรณ์ แสงอรุณรักษ์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 19/6/2566
190 12/6/2566 ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวน แจ้งตาย แล้วเสร็จ 12/6/2566
191 9/6/2566 น.ส.ชนิภา สุขเกษม แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
192 9/6/2566 น.ส.ชนิภา สุขเกษม แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
193 9/6/2566 น.ส.พัชรี มณีวรรณ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 9/6/2566
194 9/6/2566 น.ส.พัชรี มณีวรรณ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
195 9/6/2566 นางวีระภรณ์ วันดี ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 9/6/2566
196 9/6/2566 นางวีระภรณ์ วันดี ขอใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 9/6/2566
197 9/6/2566 น.ส.พัชรี มณีวรรณ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 9/6/2566
198 9/6/2566 น.ส.อมรรัตน์ ปันใจ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
199 9/6/2566 น.ส.อมรรัตน์ ปันใจ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
200 9/6/2566 น.ส.อมรรัตน์ ปันใจ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/6/2566
201 8/6/2566 นางกนกพร ใจวงค์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2566
202 8/6/2566 นางฟองจันทร์ ทันยะ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2566
203 8/6/2566 นางสาวสิริจิตร กอธวัช ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/6/2566
204 8/6/2566 นางสาวสิริจิตร กอธวัช แจ้งตาย แล้วเสร็จ 8/6/2566
205 8/6/2566 น.ส.นงค์ไว เนตรวีระ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/6/2566
206 8/6/2566 น.ส.นงค์ไว เนตรวีระ ย้ายออก แล้วเสร็จ 8/6/2566
207 8/6/2566 น.ส.นงค์ไว เนตรวีระ คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 8/6/2566
208 8/6/2566 นางแสงเดือน เสาร์จันทร์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2566
209 8/6/2566 นางแสงเดือน เสาร์จันทร์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2566
210 8/6/2566 นางบัวจันทร์ มั่นกุง ย้ายออก แล้วเสร็จ 8/6/2566
211 7/6/2566 นายขันธ์ นัยติ๊บ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 6/6/2566
212 7/6/2566 น.ส.ศรีจม เงินสลึ่ง ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2566
213 7/6/2566 นางปุต มีธรรม ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2566
214 7/6/2566 น.ส.นภาพร เอียงเทศ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2566
215 7/6/2566 นางฟองคำ ทวีสุข คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 7/6/2566
216 7/6/2566 นายนพดล พรมใชย ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/6/2566
217 6/6/2566 นางผล มณีจันสุข ขออนุญาตเผาศพในเมรุ แล้วเสร็จ 6/6/2566
218 6/6/2566 นายสมาน ศักดาคำ ย้ายออก แล้วเสร็จ 6/6/2566
219 6/6/2566 นายนิคม ศรีทำเลา ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 6/6/2566
220 6/6/2566 นางณัฐธิดา พิมพ์คูณ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/6/2566
221 6/6/2566 นางจรัสศรี มณีจันสุข คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 6/6/2566
222 2/6/2566 น.ส.เยาวเรศ ศิริโม้ ขออนุญารื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 9/6/2566
223 2/6/2566 นางผล มณีจันสุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 2/6/2566
224 2/6/2566 นายบุญศรี มณีจันสุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/6/2566
225 1/6/2566 นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมสารกำจัดศัตรูพืช) แล้วเสร็จ 1/6/2566
226 1/6/2566 นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมปุ๋ย) แล้วเสร็จ 1/6/2566
227 1/6/2566 นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมน้ำมันปิโตรเลียม) แล้วเสร็จ 1/6/2566
228 1/6/2566 นายสุรพล มณีจันทร์สุข ย้ายออก แล้วเสร็จ 1/6/2566
229 31/5/2566 นาย ประสงค์ อินไชย ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 2/6/2566
230 30/5/2566 น.ส.ถิรดา บางนิ่มน้อย ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/5/2566
231 30/5/2566 นายชัชพิมุข ชัยเลิศ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/5/2566
232 29/5/2566 นายอุทัย สัตย์ธรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ซ่อมรถจักรยาน รถจักรยานยนต์) แล้วเสร็จ 29/5/2566
233 29/5/2566 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง)ปูนถุง แล้วเสร็จ 29/5/2566
234 29/5/2566 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง) แล้วเสร็จ 29/5/2566
235 29/5/2566 นางสว่างแก้ว มณีวรรณ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสมซีเมนต์)ปูนถุง แล้วเสร็จ 29/5/2566
236 29/5/2566 นางสว่างแก้ว มณีวรรณ ใบอนุญาตประกอยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์) แล้วเสร็จ 29/5/2566
237 29/5/2566 นางสว่างแก้ว มณีวรรณ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสมหิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง) แล้วเสร็จ 29/5/2566
238 29/5/2566 น.ส.ถิรดา บางนิ่มน้อย ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/5/2566
239 26/5/2566 นางสุทิน ปัญจรักษ์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.) แล้วเสร็จ 29/5/2566
240 26/5/2566 นายกิตติคง ปัญจรักษ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/5/2566
241 25/5/2566 นายธวัชชัย ตรีธนากร ใบอนุญาตประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง แล้วเสร็จ 25/5/2566
242 25/5/2566 นายปพน พันธุ์มณี (ผู้รับมอบอำนาจ) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมน้ำแข็ง 7-11 สาขาPTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
243 25/5/2566 นายปพน พันธุ์มณี (ผู้รับมอบอำนาจ) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมยาฆ่าแมลง 7-11 สาขาPTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
244 25/5/2566 นายปพน พันธุ์มณี (ผู้รับมอบอำนาจ) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมอาหารสัตว์ 7 - 11 สาขาPTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
245 25/5/2566 นายปพน พันธุ์มณี (ผู้รับมอบอำนาจ) หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร(7-11 PTTOR) แล้วเสร็จ 25/5/2566
246 25/5/2566 หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ (นายกองคำ ใจวงษ์) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ) แล้วเสร็จ 25/5/2566
247 24/5/2566 นางพักตร์ศิณา พงศ์เรืองรัตนา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แพล้นปูน) แล้วเสร็จ 24/5/2566
248 24/5/2566 นางพักตร์ศิณา พงศ์เรืองรัตนา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง) แล้วเสร็จ 24/5/2566
249 24/5/2566 นางพักตร์ศิณา พงศ์เรืองรัตนา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมปูนซีเมนต์) แล้วเสร็จ 24/5/2566
250 24/5/2566 นางพักตร์ศิณา พงศ์เรืองรัตนา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(โรงผลิตบล็อก ท่อซีเมนต์ เสา แผ่นพื้น) แล้วเสร็จ 24/5/2566
251 24/5/2566 นางดวงเดือน มณีจันสุข ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
252 24/5/2566 นายณรงค์ศักดิ์ ดวงตรีมูล ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
253 23/5/2566 น.ส.ณัชชานัน ทองมี ให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านเสริมสวย 168) แล้วเสร็จ 23/5/2566
254 23/5/2566 นายประมวล คำจ้อย ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
255 23/5/2566 นายประมวล คำจ้อย ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
256 23/5/2566 น.ส.นพรัตน์ สุขสวัสดิ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
257 23/5/2566 น.ส.ธราทิพย์ ไร่ลือคำ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/5/2566
258 22/5/2566 นายเปียง หล้าติ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 22/5/2566
259 22/5/2566 นางราตรี เมฆะแสน ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 22/5/2566
260 22/5/2566 น.ส.ทองทิพย์ มณีจันทร์สุข ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 22/5/2566
261 22/5/2566 น.ส.ทองทิพย์ มณีจันทร์สุข ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 22/5/2566
262 22/5/2566 น.ส.กฤษณา พงศ์ลีลาวัฒน์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
263 22/5/2566 น.ส.ณภัทร จิรชยกุล ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 22/5/2566
264 22/5/2566 นายศรุตานนท์ มั่นกุง ขอรับหนังสือรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 22/5/2566
265 22/5/2566 นาย นพกร จางจิตกิจไพบูลย์ อนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 31/5/2566
266 22/5/2566 นางบัวเรียว คำแดงใส ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
267 22/5/2566 นางบัวผัด คำจ้อย แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/5/2566
268 22/5/2566 นางบัวผัด คำจ้อย ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 22/5/2566
269 22/5/2566 นายนวมิต ทูลศิลป์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 22/5/2566
270 19/5/2566 ศตวรรษ แพนสิงห์ ขออนุญาตเปิดร้านสะสมอาหาร(ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ) แล้วเสร็จ 19/5/2566
271 19/5/2566 นายธนภัทร สิทธิปัญญา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
272 19/5/2566 นาย วรชัย ตระกูลทวีทรัพย์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 30/5/2566
273 19/5/2566 นางพวงเพชร อินทร์งาม ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 19/5/2566
274 19/5/2566 จ.ส.ต.ไพรสัณฑ์ ปันวารี ย้ายออก แล้วเสร็จ 19/5/2566
275 19/5/2566 นางเยาวลักษณ์ เหมืองน้อย แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/5/2566
276 19/5/2566 นางเยาวลักษณ์ เหมืองน้อย แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 19/5/2566
277 19/5/2566 นางเยาวลักษณ์ เหมืองน้อย ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 19/5/2566
278 18/5/2566 น.ส.เพ็ญนิภา สุขขา ขออนุญาตประกอบกิจการ(ห้องพักสุขใจ) แล้วเสร็จ 18/5/2566
279 18/5/2566 นางเป็ง ศรีพรม คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 18/5/2566
280 18/5/2566 นางบัวลำ เศวตศิริ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/5/2566
281 18/5/2566 นางทองใส ใจนัอย ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/5/2566
282 18/5/2566 นางพิศมัย จันกิติ ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 18/5/2566
283 16/5/2566 นายพรภิชัย ศักดาคำ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 16/5/2566
284 16/5/2566 น.ส.รุจิพร ศรีจันทร์ปลิว แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2566
285 16/5/2566 น.ส.รุจิพร ศรีจันทร์ปลิว ย้ายออก แล้วเสร็จ 16/5/2566
286 16/5/2566 นางแสงจันทร์ กันแสน คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 16/5/2566
287 16/5/2566 นางสาวศิริกัลยา ชาลี แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2566
288 16/5/2566 นางประพันธ์ ธรรมอินราช คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 16/5/2566
289 16/5/2566 นางประพันธ์ ธรรมอินราช คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 16/5/2566
290 16/5/2566 นายเปียง หล้าติ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 16/5/2566
291 16/5/2566 นางสาวจินตนา โปธิยะ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/5/2566
292 12/5/2566 นายพรภิชัย ศักดาคำ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 12/5/2566
293 11/5/2566 นายอนงค์ มูลสวัสดิ์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/5/2566
294 11/5/2566 นายโยธิน จันกิติ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 11/5/2566
295 11/5/2566 นายอินทร์เหลา ยอดปัญญา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 11/5/2566
296 9/5/2566 น.ส.จิรพันธ์ จันทะเวียง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 12/5/2566
297 9/5/2566 นาย วิชาธร มณีวรรณ์ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 9/5/2566
298 9/5/2566 นายวิเชียร สุวรรณธาราเรือง คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 9/5/2566
299 9/5/2566 นายสุรชัย มณีวรรณ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 9/5/2566
300 8/5/2566 นางสาวสุมานัน รุ่งทรัพย์กิจกุล หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (รุ่งทรัพย์สังฆภัณฑ์) แล้วเสร็จ 8/5/2566
301 8/5/2566 นายวสันต์ จางจิตกิจไพบูลย์ หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(หจก.เชียงรุ้งการค้า) แล้วเสร็จ 8/5/2566
302 8/5/2566 นาย บุญชัย ใจยะติ๊บ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/5/2566
303 8/5/2566 นายสุเวท พรีศักดิ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/5/2566
304 3/5/2566 น.ส.เยาวเรศ สุขเกษม ก่อสร้างอาคาร (รั้ว คสล.) แล้วเสร็จ 9/5/2566
305 3/5/2566 นางภัคณัธณิศา มณีจันทร์สุข ให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 3/5/2566
306 3/5/2566 นางภัคณัธณิศา มณีจันทร์สุข หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 3/5/2566
307 3/5/2566 น.ส.วันเพ็ญ หอมหวล คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/5/2566
308 3/5/2566 นายแสวง ทองมี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/5/2566
309 3/5/2566 นายแสวง ทองมี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/5/2566
310 3/5/2566 นางภัคณัธณิศา มณีจันทร์สุข ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 3/5/2566
311 2/5/2566 นางกิ่งดาว ไกยะแจ่ม หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 2/5/2566
312 2/5/2566 นางกิ่งดาว ไกยะแจ่ม ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 2/5/2566
313 2/5/2566 พระธรรมนันท์ รุ่งรวีนันทเณศ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/5/2566
314 2/5/2566 น.ส.รัชนีกร บั้งเงิน ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/5/2566
315 1/5/2566 ร.ต.สมิตร ใจคำ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 1/5/2566
316 1/5/2566 นายสมพงษ์ ตาคำนิล ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/5/2566
317 1/5/2566 นางพนิดา ถูกจิตร แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/5/2566
318 1/5/2566 นางพนิดา ถูกจิตร แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/5/2566
319 1/5/2566 นายเอดี ดีวิเศษ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/5/2566
320 1/5/2566 น.ส.กาญจนา สิทธิกรรณ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/5/2566
321 1/5/2566 น.ส.จุฑารัตน์ สำอาง คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/5/2566
322 1/5/2566 น.ส.ชนราดา ตันแตม คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/5/2566
323 1/5/2566 นาย บุญชัย ใจยะติ๊บ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 1/5/2566
324 1/5/2566 นางบัวผัน ศรีพรม แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/5/2566
325 28/4/2566 นางสงกรานต์ ใจวงค์ หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (เฮือนฮักเก่า) แล้วเสร็จ 28/4/2566
326 28/4/2566 หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ (นายกองคำ ใจวงษ์) ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง) สะสมผูนซีเมนต์ แล้วเสร็จ 28/4/2566
327 28/4/2566 หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ (นายกองคำ ใจวงษ์) ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์) แล้วเสร็จ 28/4/2566
328 28/4/2566 หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ (นายกองคำ ใจวงษ์) ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง แล้วเสร็จ 28/4/2566
329 27/4/2566 นายวีระพล ทาเสนา ย้ายเข้า เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 27/4/2566
330 26/4/2566 นายชิษณุพงค์ รักเหล่า ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 28/4/2566
331 26/4/2566 นางศรีออน หล้าเรือน ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/4/2566
332 26/4/2566 นายธนภัทร สินใจ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 26/4/2566
333 25/4/2566 นางสายรุ้ง สมพลุง ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 25/4/2566
334 25/4/2566 นาย เฉลิม ธรรมอินราช ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 8/5/2566
335 25/4/2566 นาง สายรุ้ง สมพลุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 8/5/2566
336 25/4/2566 ร.ต.สมิตร ใจคำ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 25/4/2566
337 24/4/2566 นางศรีทอน หว่อง แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 24/4/2566
338 24/4/2566 นายบุญยืน สิทธิขันแก้ว ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
339 24/4/2566 นาย หวิว จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
340 24/4/2566 นางเพ็ญศรี วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
341 24/4/2566 นางระวีวรรณ์ มณีจันร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
342 24/4/2566 นายอินตา มณีวรรณ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
343 24/4/2566 นายปรีชา สมใจ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
344 24/4/2566 นางกรแก้ว จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
345 24/4/2566 นายสีไว มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
346 24/4/2566 นายถนอม ประเสริฐศักดิ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
347 24/4/2566 นายฉลาด มณีวรรณ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
348 24/4/2566 นางศรีออน มณวรรณ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
349 24/4/2566 นางสว่าง ละหว้า ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
350 24/4/2566 นายทองอินทร์ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
351 24/4/2566 นาง สาย ราชคม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
352 24/4/2566 นายบุญมี จอมสวรรค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
353 24/4/2566 นางสาวพัชรินทร์ วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
354 24/4/2566 นางเด็ด จอมสวรรค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
355 24/4/2566 นายสมบูรณ์ ดูกร ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
356 24/4/2566 นางวันเพ็ญ นามซื่อ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
357 24/4/2566 นายเสริม นาคส่องแสง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
358 24/4/2566 นายณรงค์ มั่นกุง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
359 24/4/2566 นางทองม้วน ชัยชนะ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
360 24/4/2566 นายปั๋นแก้ว ขันคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
361 24/4/2566 นายศุภชัย มั่นกุง ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 24/4/2566
362 24/4/2566 นายเจริญ มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
363 24/4/2566 นายวรรณ อุ่นติ๊บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
364 24/4/2566 นาย อิ่นคำ อุ่นติ๊บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
365 24/4/2566 นายสิทธณัฐ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
366 24/4/2566 นายสุรินทร์ มะโนวัน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
367 24/4/2566 นางมี จะมณี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
368 24/4/2566 นายแก้ว รินลาด ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
369 24/4/2566 นางสาวรัฐศิพันธ์ จะมณี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
370 24/4/2566 นายสุขคำ มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
371 24/4/2566 นางวรรดา สัตย์ธรรม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
372 24/4/2566 นายก๋อง มณีจันสุ่ข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
373 24/4/2566 น.ส.ลำปลาง บุญพิมพ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
374 24/4/2566 นายอุทัย สัตย์ธรรม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
375 24/4/2566 นางน้อย นาจันทร์ทอง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
376 24/4/2566 นายบุญธรรม มั้นกุง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
377 24/4/2566 นายณรงค์ มั่นกุง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
378 24/4/2566 นายอุ่นเรือน เป็นมูล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
379 24/4/2566 นายทองดาว จันทร์ดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
380 24/4/2566 นางสาวพรประภา สารทอง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
381 24/4/2566 นายทองสุข นิลจันทร์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
382 24/4/2566 นายบุญเสริม ศิริปัญญา ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
383 24/4/2566 นางบุญชู เถื่อนธรรมโฮง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
384 24/4/2566 นายดวง ทาบุญสม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
385 24/4/2566 นายสี บัวลอย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
386 24/4/2566 นายบุญยืน จอมสวรรค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
387 24/4/2566 นายสมบูรณ์ ไชยวงค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
388 24/4/2566 นางอัมพร ตาดำนิล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
389 24/4/2566 นายสอน มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
390 24/4/2566 นางสุบรรณ ใจวงค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
391 24/4/2566 นางพัชราภรณ์ คำจ้อย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
392 24/4/2566 นางสร้อยทอง นัยติ๊บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
393 24/4/2566 นายสิงห์คำ มณีวรรณ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
394 24/4/2566 น.ส. ประภาพรรณ นัยติ๊บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
395 24/4/2566 น.ส.บาง วงค์อุ่นใจ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
396 24/4/2566 นางอารีรัตน์ ราชคม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
397 24/4/2566 นายอุ่นเรือน คำจ้อย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
398 24/4/2566 นายฐาปนวัชร นันต๊ะเสน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
399 24/4/2566 นายสีมา ใจวงค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
400 24/4/2566 นางสายเพชร์ สุขเกษม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
401 24/4/2566 นายธีระพงษ์ ไชยกิจ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
402 24/4/2566 นางสุดชา ศรีกุล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
403 24/4/2566 นายอำนาจ นัยติ๊บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
404 24/4/2566 นายเนตร อุติ๊บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
405 24/4/2566 นายสุขคำ มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
406 24/4/2566 นาย อารี ธิห้วย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
407 24/4/2566 นางเรือน ตาสาย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
408 24/4/2566 นางจันเป็ง ศรีพรม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
409 24/4/2566 นายณัฐธริการ ยอดปัญญา ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
410 24/4/2566 นางบัวเขียว แสนคำหล่อ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
411 24/4/2566 นายบุญส่ง ปินเมือง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
412 24/4/2566 นายจรัส สีเส็น ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
413 24/4/2566 นายบุญเสริฐ แสนคำหล่อ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
414 24/4/2566 นางสุยา ใจแก้ว ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
415 24/4/2566 นางอำพา เงินสัจจา ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
416 24/4/2566 นายวิเชียร ทิพย์บุญชู ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
417 24/4/2566 นางกำไล มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
418 24/4/2566 นายสนอง คันธนู ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 24/4/2566
419 24/4/2566 นายเอกทิพย์ จอมสวรรค์ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 24/4/2566
420 24/4/2566 นายสมร หนองผือ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 24/4/2566
421 22/4/2566 นายทวีศักดิ์ ดอนเลย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 22/4/2566
422 22/4/2566 นายพลกฤษณ์ บุญแจ้ง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 22/4/2566
423 22/4/2566 นาง ปรานอม มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 22/4/2566
424 21/4/2566 นายสิงห์คำ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
425 21/4/2566 นางคำมูล จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
426 21/4/2566 นายบุญยืน วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
427 21/4/2566 นางบัวเขียว จอมแสง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
428 21/4/2566 น.ส.เยาวพา แก้วสี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
429 21/4/2566 นายบุญมี เขื่อนเพ็ชร ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
430 21/4/2566 นายอ้าย จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
431 21/4/2566 นางบัวเร็ว จอมสวรรค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
432 21/4/2566 นาย กรรธนพรรธ กองเพชร ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 16/5/2566
433 21/4/2566 นายบุญธรรม จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
434 21/4/2566 นายวารทิพย์ เปียงผาตั้ง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
435 21/4/2566 น.ส. เหมยจาง แซ่จ๋าว ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 1/5/2566
436 21/4/2566 นายกุศล มณีจันทร์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
437 21/4/2566 นาย มนตรี โพธิมา ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 1/5/2566
438 21/4/2566 นาย สมฤทธิ์ มณีวรรณ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
439 21/4/2566 นายฉกรรณ์ มาลานัน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
440 21/4/2566 นาย ณัฐกร ชิดเคียงธรรม ขออนุญาตติดมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/5/2566
441 21/4/2566 นางศุภลักษณ์ ป้องปิด ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
442 21/4/2566 นาย จุมปี ใจน้อย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
443 21/4/2566 น.ส.พรทิพย์ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
444 21/4/2566 นางจันทร์เพ็ญ นัยติ๋บ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
445 21/4/2566 นางแดง มาคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย แล้วเสร็จ 21/4/2566
446 21/4/2566 นายก้อน มณีจันสุข ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 25/4/2566
447 20/4/2566 นางคำ มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/4/2566
448 20/4/2566 นายคะนอง เรือนมี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/4/2566
449 20/4/2566 นายคะนอง เรือนมี คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/4/2566
450 20/4/2566 นางออนคำ มั่นกุง ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 25/4/2566
451 20/4/2566 นางชไมพร อุ่นติ๊บ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 20/4/2566
452 20/4/2566 นายบัณฑิต ทองคำ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 20/4/2566
453 20/4/2566 นางจุ๋มป๋า ทองคำ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/4/2566
454 20/4/2566 น.ส.ภัสสร พรรษ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/4/2566
455 20/4/2566 น.ส.ภัสสร พรรษ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/4/2566
456 19/4/2566 นายพรมมา มณีจันสุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/4/2566
457 19/4/2566 นายปริญญา แจ่มกระจ่าง ให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 19/4/2566
458 19/4/2566 นางกานดา ทองคำ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/5/2566
459 19/4/2566 นายศุภชัย มั่นกุง จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 19/4/2566
460 18/4/2566 นายมนัส ใจผาวัง คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 18/4/2566
461 18/4/2566 นายพรมมา มณีจันสุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/4/2566
462 18/4/2566 นายเกียรติศักดิ์ เย็นวัฒนา ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/4/2566
463 18/4/2566 นายเกียรติศักดิ์ เย็นวัฒนา ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/4/2566
464 12/4/2566 นาง ศรีจันทร์ คำแก่น ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 12/4/2566
465 11/4/2566 นาย จำนงค์ ศรีล้อม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 12/5/2566
466 11/4/2566 นางแสงเดือน มณีจันสุข หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 11/4/2566
467 11/4/2566 นางฐิติรัตน์ บุญสุข ให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านเสริมสวยฐิติรัตน์) แล้วเสร็จ 11/4/2566
468 11/4/2566 น.ส.พัชราภรณ์ แก้วจันทรา ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 23/5/2566
469 10/4/2566 นางหนูเจียง มณีจันสุข ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 10/4/2566
470 10/4/2566 นายอัตพล ก๋ำรามัญ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/4/2566
471 10/4/2566 นางลักษณารีย์ มั่นกุง แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 10/4/2566
472 10/4/2566 นายอนุสรณ์ พันธุ์สินปทีป ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/4/2566
473 10/4/2566 น.ส.ปภัทวรินทร์ สุภาพร ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/4/2566
474 7/4/2566 นายวิสูตร ศิริ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดก็ตาม แล้วเสร็จ 7/4/2566
475 7/4/2566 น.ส.ทิตยา มณีวรรณ์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 21/4/2566
476 7/4/2566 น.ส.รัชนี จอมสวรรค์ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/4/2566
477 7/4/2566 น.ส.รัชนี จอมสวรรค์ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 7/4/2566
478 7/4/2566 น.ส.รัชนี จอมสวรรค์ ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 7/4/2566
479 7/4/2566 น.ส.รัชนี จอมสวรรค์ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/4/2566
480 7/4/2566 นางหนู อินทะวุฒิ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/4/2566
481 5/4/2566 นายวรชัย ตระกูลทวีทรัพย์ ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 5/4/2566
482 5/4/2566 นางวัฒนา กุลรัตน์ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 5/4/2566
483 5/4/2566 นางวัฒนา กุลรัตน์ จำหน่ายบ้าน แล้วเสร็จ 5/4/2566
484 4/4/2566 นางรตนพร เกตุละคร หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 4/4/2566
485 4/4/2566 นายดวงจันทร์ วันดี ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 4/4/2566
486 3/4/2566 นางเฉลิม สุริยะ หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 3/4/2566
487 3/4/2566 นางศรีนวล เชิงไชย แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/4/2566
488 3/4/2566 นางศรีนวล เชิงไชย คัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 3/4/2566
489 3/4/2566 นางนันทกา สิทธิขันแก้ว คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 3/4/2566
490 3/4/2566 น.ส.กฤษณา พงศ์ลีลาวัฒน์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 7/4/2566
491 3/4/2566 นายเก้าเสี่ยว แซ่จ๋าว หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 3/4/2566
492 31/3/2566 นางวราภรณ์ สิทธิขันแก้ว ขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 31/3/2566
493 31/3/2566 น.ส.จีราพร ชัยภักดี หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 31/3/2566
494 31/3/2566 น.ส.มลธิรา แก้วทอง แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 31/3/2566
495 30/3/2566 นายวิชัย คำแดงใส ขอหนังสือรับรองหารแจ้งการประกอบกิจการที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 30/3/2566
496 30/3/2566 นางสาวอริสรา ใจเที่ยง ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/3/2566
497 29/3/2566 นายประวิทย์ แก้วจันทรา คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 29/3/2566
498 28/3/2566 นางมาลา แซ่หว้า คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 28/3/2566
499 28/3/2566 น.ส.เตือนจิตร ภิคะวงค์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/3/2566
500 27/3/2566 นางน้ำทิพย์ มณีจันสุข ขอนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/3/2566
501 27/3/2566 นางจันทร์ศรี ยอดปัญญา ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/3/2566
502 24/3/2566 นายวรชัย ตระกูลทวีทรัพย์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 31/3/2566
503 23/3/2566 นางสาววาสนา สิทธิขันแก้ว รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านยีนส์ยีนส์เตี๋ยวเรือบกยกล้อ) แล้วเสร็จ 23/3/2566
504 23/3/2566 นายคุณาสิน น้ำสระทอง หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 23/3/2566
505 23/3/2566 นายปรีชา สมใจ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/3/2566
506 23/3/2566 น.ส.สุนิสา สมใจ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/3/2566
507 22/3/2566 นางจันทร์ศรี ยอดปัญญา จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 22/3/2566
508 21/3/2566 นางไข่แก้ว เหมพลชม ขอนุญาตประกอบกิจการสะสมปิโตรเลียม (บริษัทเวียงเชียงรุ้ง ปิโตรเลียม จำกัด ) แล้วเสร็จ 21/3/2566
509 21/3/2566 นางไข่แก้ว เหมพลชม ขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร ร้านอเมซอน แล้วเสร็จ 21/3/2566
510 21/3/2566 นางสาวโฉมระวี ศิริปัญญา ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อู่ช่างอำนวย) แล้วเสร็จ 21/3/2566
511 21/3/2566 น.ส.ศิริพร จอมสวรรค์ ขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร ร้านลานเพลินหมูกระทะซีฟู๊ด) แล้วเสร็จ 21/3/2566
512 21/3/2566 นายเมืองแก้ว มณีวรรณ์ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( สยามลับคม) แล้วเสร็จ 21/3/2566
513 21/3/2566 นายสิงห์คำ จินดาศิริพงศ์ ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านธรบาร์เบอร์) แล้วเสร็จ 21/3/2566
514 21/3/2566 นายทองสุข ใจน้อย ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
515 21/3/2566 นายรณชัย วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
516 21/3/2566 นางสกุณี ตุ่นใจอ้าย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
517 21/3/2566 นางกรแก้ว จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
518 21/3/2566 นางยุพา ตาดำนิล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
519 21/3/2566 นายดี วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
520 21/3/2566 นายกาบ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
521 21/3/2566 นางคำมูล จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
522 21/3/2566 นายมานพ พุชชงค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
523 21/3/2566 นายอินตา มณีวรรณ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
524 21/3/2566 นายคำอ้าย จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
525 21/3/2566 นายคำปัน มาคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
526 21/3/2566 นายบุญมา วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
527 21/3/2566 นายธง วรรณศิริ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
528 21/3/2566 นางแก้วรูณ เพ็งพันธ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
529 21/3/2566 นายบุญธรรม จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
530 21/3/2566 นายเป็ง มาคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
531 21/3/2566 นาย หวิว จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตะภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
532 21/3/2566 นาย สม มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
533 21/3/2566 นาย บุญเสริม มั่นกุง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
534 21/3/2566 นาย อ้าย จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
535 21/3/2566 นาย อาจ จันกิติ ขอรับความช่วยเหลือวาตะภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
536 21/3/2566 นางศรีจม จันกิติ ขอรับความช่วยเหลือวาตะภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
537 21/3/2566 นาง จันทร์ฟอง มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
538 21/3/2566 นาย จันทร์ตา ตาดำนิล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
539 21/3/2566 นาย สุทน มาคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
540 21/3/2566 นาย อินตา ตาคำนิล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
541 21/3/2566 นาง คำบาน สุขเกษม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
542 21/3/2566 นาย อุ่นเรือน จอมสวรรค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
543 21/3/2566 นางวันเพ็ญ นามซื่อ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
544 21/3/2566 นาง อ่อนศรี มาคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
545 21/3/2566 นาย วงค์ จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
546 21/3/2566 นาย บุญยืน สิทธิขันแก้ว ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
547 21/3/2566 นายศักดิ์สิทธิ์ สิทธิขันแก้ว ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
548 21/3/2566 นาย ดวงคำ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
549 21/3/2566 นาง จันสวย ทาบุญสม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
550 21/3/2566 นาย ชื่น วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
551 21/3/2566 นาย อิน สุขเกษม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
552 21/3/2566 นาย มานัส มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
553 21/3/2566 นาย ฉลาด มณีวรรณ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
554 21/3/2566 นาง สุข ราชคม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
555 21/3/2566 นาย กุศล ราชคม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
556 21/3/2566 นาย อินทร์ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
557 21/3/2566 นาย จุมปี ใจน้อย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
558 21/3/2566 นาย สิงห์คำ มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
559 21/3/2566 นาย บุญส่ง มั่นกุง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
560 21/3/2566 นายบุญศรี มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
561 21/3/2566 นาย ดวงจันทร์ วันดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
562 21/3/2566 นายธนัติชัย ระวิวรรณ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 21/3/2566
563 21/3/2566 นางเอ้ย ตาดำนิล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
564 21/3/2566 นาง มุกดา จันกิติ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
565 21/3/2566 นางศรีออน ทาบุญสม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
566 21/3/2566 นางเด็ด จอมสวรรค์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
567 21/3/2566 นางจรรยา สิทธิขันแก้ว ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
568 21/3/2566 นายทองสุข สุขเกษม ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
569 21/3/2566 นางกรแก้ว มาคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 21/3/2566
570 20/3/2566 นาย อนันต์ แผดนนอก ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 28/3/2566
571 20/3/2566 นางจันทร์แรม ปันตา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อู่ช่างหนุ่ย) แล้วเสร็จ 20/3/2566
572 20/3/2566 นายทอง จอมสวรรค์ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วเสร็จ 20/3/2566
573 18/3/2566 น.ส.จตุพร เรือนแก้ว ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/3/2566
574 17/3/2566 นายชิษณุพงค์ รักเหล่า ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 21/3/2566
575 17/3/2566 น.ส.รุ่งนภา ชุมภู ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 17/3/2566
576 17/3/2566 น.ส.รุ่งนภา ชุมภู หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 17/3/2566
577 17/3/2566 นาง จันทิมา มณีวรรณ ขออนุญาตใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 27/3/2566
578 17/3/2566 นางสังข์ ทองรินทร์ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 17/3/2566
579 17/3/2566 นายสอน มณีจันสุข ย้ายออก แล้วเสร็จ 17/3/2566
580 17/3/2566 น.ส.แสงเทียน เจ็ดจันทึก แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 17/3/2566
581 17/3/2566 น.ส.จตุพร เรือนแก้ว ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 17/3/2566
582 17/3/2566 นายสมาน ศรีอตะ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 17/3/2566
583 16/3/2566 นางสร้อยทอง นัยติ๊บ ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 16/3/2566
584 16/3/2566 นางสร้อยทอง นัยติ๊บ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 16/3/2566
585 15/3/2566 นางน้ำทิพย์ มณีจันสุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 15/3/2566
586 15/3/2566 นายสำราญ แก้วทา ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 15/3/2566
587 15/3/2566 นายธนวรรธน์ แสนบุตร ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ อู่ช่างศักดิ์) แล้วเสร็จ 15/3/2566
588 15/3/2566 นางคำใส รักเหล่า หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ป้าน้อยส้มตำ) แล้วเสร็จ 15/3/2566
589 15/3/2566 นายจันทิพย์ พาทอง หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 15/3/2566
590 14/3/2566 นายกรร แก้วภิรมย์ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 14/3/2566
591 14/3/2566 นางสำเนียง คำแดงใส ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 14/3/2566
592 14/3/2566 นายพิภพ พวงสุวรรณ (รับมอบอำนาจจาก ธกส.เวียงเชียงรุ้ง ขออนุญาตต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/3/2566
593 13/3/2566 น.ส. อัจฉรา สุวรรณ์เวียง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 17/3/2566
594 13/3/2566 นางรุ่งนภา ปัญญาฟู ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือคล้ายคลึง(ร้านรุ่งนภาอิฐบล็อก) แล้วเสร็จ 13/3/2566
595 13/3/2566 นางวันเพ็ญ ทองรักษา ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 13/3/2566
596 13/3/2566 นาง วิลาวรรณ วงษาพรม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/4/2566
597 13/3/2566 นางวันเพ็ญ ทองรักษา ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(เฮือนฮักบ้านเฮา) แล้วเสร็จ 13/3/2566
598 13/3/2566 นางวันเพ็ญ ทองรักษา หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 13/3/2566
599 13/3/2566 นางญาณิน อินต๊ะเทพ ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 13/3/2566
600 13/3/2566 จ.ส.อ.กิติพงศ์ ศรีปราชญ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/3/2566
601 13/3/2566 น.ส.สุกัญญา ปิงแก้ว คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 13/3/2566
602 10/3/2566 นายเสาร์คำ มณีจันสุข ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับสัตวืและผลิตภัณฑ์สัตว์ สะสมอาหารสัตว์) แล้วเสร็จ 10/3/2566
603 10/3/2566 น.ส.สุวรรณ ราชคม ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 10/3/2566
604 10/3/2566 น.ส.สุวรรณ ราชคม หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ขายของชำ) แล้วเสร็จ 10/3/2566
605 10/3/2566 นายแก้วมา มณีจันทร์สุข ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สะสมก๊าซ แล้วเสร็จ 10/3/2566
606 10/3/2566 นายแก้วมา มณีจันทร์สุข ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 10/3/2566
607 10/3/2566 นายสมาน พรหมราช ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า การสะสม แล้วเสร็จ 10/3/2566
608 10/3/2566 น.ส.ศันสนีย์ ชวนนอก ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/3/2566
609 10/3/2566 นางดลชา ทองวิญญา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 10/3/2566
610 9/3/2566 น.ส.ประยูร กุลยารัตน์ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(นางโภชนา) แล้วเสร็จ 9/3/2566
611 9/3/2566 น.ส.จันทร์สวย อินต๊ะเนตร ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม(ร้านเสริมสวยบัวจันทร์) แล้วเสร็จ 9/3/2566
612 9/3/2566 นายนพดล บุตรคำ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/3/2566
613 9/3/2566 นายดวงจันทร์ วันดี แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
614 9/3/2566 นายดวงจันทร์ วันดี แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
615 9/3/2566 นายสมบูรณ์ กันจินะ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 9/3/2566
616 9/3/2566 น.ส.ศิริพร จอมสวรรค์ แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
617 9/3/2566 น.ส.ศิริพร จอมสวรรค์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/3/2566
618 9/3/2566 นางสีทอง มณีวรรณ์ แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 9/3/2566
619 9/3/2566 นางสีทอง มณีวรรณ์ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 9/3/2566
620 8/3/2566 นายประยูร คำหล้า ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/3/2566
621 8/3/2566 นางศุภาวรรณ ปินเมือง ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/3/2566
622 8/3/2566 นางสาวกรกัลย์ ปัญญานะ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ ร้านสิกขนันท์ สะสมอาหารสัตว์) แล้วเสร็จ 8/3/2566
623 8/3/2566 นางสาวกรกัลย์ ปัญญานะ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย(กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ สะสมสารกำจัดศัตรูพืช ร้านสิกขนันท์) แล้วเสร็จ 8/3/2566
624 8/3/2566 นางสาวกรกัลย์ ปัญญานะ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ร้านสิกขนันท์ แล้วเสร็จ 8/3/2566
625 8/3/2566 น.ส.ศิริรัตน์ มั่นกุง ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร สะสมปุ๋ย ร้านจ่าเลาการเกษตร แล้วเสร็จ 8/3/2566
626 8/3/2566 น.ส.ศิริรัตน์ มั่นกุง ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม การสะสมสารกำจัดศัตรูพืช ร้านจ่าเลารวมเกษตร แล้วเสร็จ 8/3/2566
627 8/3/2566 น.ส.ศิริรัตน์ มั่นกุง ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ สะสมอาหารสัตว์ ร้านจ่าเลาการเกษตร แล้วเสร็จ 8/3/2566
628 8/3/2566 นางวราภรณ์ แสงอรุณรักษ์ ขอรับหนังสือการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านเกาเหลาเลือดหมู แล้วเสร็จ 8/3/2566
629 8/3/2566 นางคำแดง ทองคำ ขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านขายของชำป้าแดง แล้วเสร็จ 8/3/2566
630 8/3/2566 นางคำแดง ทองคำ ขอรับใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 8/3/2566
631 8/3/2566 นางสาวณัฏฐกันต์ พึ่งพา ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกียวกับปิโตรเลียม การสะสมปิโตรเลียม แล้วเสร็จ 8/3/2566
632 8/3/2566 นายรชต บำรุงจิตร ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ แล้วเสร็จ 8/3/2566
633 8/3/2566 นายจตุพร แก้วมณี ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สะสมก๊าซ แล้วเสร็จ 8/3/2566
634 8/3/2566 นางเบญญาศิริ์ คำงาน ใบอยุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 8/3/2566
635 8/3/2566 นางวันเพ็ญ นามซื่อ หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 8/3/2566
636 8/3/2566 นางวันเพ็ญ นามซื่อ ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(สะสมก๊าซ) แล้วเสร็จ 8/3/2566
637 8/3/2566 นางวันเพ็ญ นามซื่อ ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 8/3/2566
638 8/3/2566 นางสำเนียง คำแดงใส แจ้งตาย แล้วเสร็จ 8/3/2566
639 8/3/2566 นายทองคำ พรมมา ย้ายออก แล้วเสร็จ 8/3/2566
640 7/3/2566 นางหนูเพียร เถื่อนธรรมโฮง ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ปลาทูป้าบุญชู) แล้วเสร็จ 7/3/2566
641 7/3/2566 นางศุภาวรรณ ปินเมือง แจ้งตาย แล้วเสร็จ 7/3/2566
642 7/3/2566 น.ส.นิภา ทับทอง แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 7/3/2566
643 7/3/2566 นายศักดา ประทับเคน ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(ครัวยกชด) แล้วเสร็จ 7/3/2566
644 7/3/2566 นายศักดา ประทับเคน ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(ครัวยกชด) แล้วเสร็จ 7/3/2566
645 7/3/2566 นายพิศาล หอมหวล ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/3/2566
646 3/3/2566 น.ส.ธนนอร สุนทร ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/3/2566
647 3/3/2566 นางสาวพรทิพา คำมั่น แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/3/2566
648 3/3/2566 นางสาวพรทิพา คำมั่น ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 3/3/2566
649 2/3/2566 นางเกศศิรินทร์ สุขเกษม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 6/3/2566
650 2/3/2566 นายประพัฒน์ ปันตุ้ย ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 7/3/2566
651 2/3/2566 น.ส.ปภัสสร เหล่าวงษา ใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม( ร้านเสริมสวย ญ จอย) แล้วเสร็จ 2/3/2566
652 2/3/2566 น.ส.พรพิมล แสนศิลา และ นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข ย้ายออก แล้วเสร็จ 2/3/2566
653 2/3/2566 นายแก้วมา โลมากุล แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/3/2566
654 2/3/2566 นาย สมภพ โลมากุล แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 2/3/2566
655 2/3/2566 นายบุญมี เขื่อนเพ็ชร ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 2/3/2566
656 1/3/2566 นายศักดิ์ชัย เจริญนภารัตน์ รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(หจก.นภารัตน์เทรดดิ้ง) แล้วเสร็จ 1/3/2566
657 1/3/2566 นางพัฒ หล่อ แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/3/2566
658 1/3/2566 นายทองคำ พรมมา แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/3/2566
659 1/3/2566 น.ส.จุไรรัตน์ แซ่ผ่าน ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/3/2566
660 1/3/2566 นายเนตร อุติ๊บ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 1/3/2566
661 1/3/2566 นายเนตร อุติ๊บ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/3/2566
662 1/3/2566 นายเนตร อุติ๊บ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/3/2566
663 1/3/2566 นายเนตร อุติ๊บ ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 1/3/2566
664 28/2/2566 นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงตรีมูล ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล(ร้านชัยเจริญไดนาโม) แล้วเสร็จ 28/2/2566
665 28/2/2566 นางสาวกุลรัตน์ มั่นกุง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 28/2/2566
666 28/2/2566 น.ส.พิมพ์มาดา วิรัตน์เกษม ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร(นานากาแฟ) แล้วเสร็จ 28/2/2566
667 28/2/2566 นางคำบาน นันทะเสน คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 28/2/2566
668 28/2/2566 นางเกศแก้ว นาคเกตุ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 28/2/2566
669 27/2/2566 นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 27/2/2566
670 27/2/2566 นายรัตน์สิยาภา รินเที่ยง ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 27/2/2566
671 27/2/2566 นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 27/2/2566
672 27/2/2566 นางพิมพ์ คำหล้า แจ้งตาย แล้วเสร็จ 27/2/2566
673 27/2/2566 นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/2/2566
674 24/2/2566 นางปราณี ท่อนคำ ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมและให้เป็นผู้แต่งผม แล้วเสร็จ 24/2/2566
675 24/2/2566 นายสิงห์คำ มณีจันสุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 7/3/2566
676 24/2/2566 นางอวยพร ตามรัมย์ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 24/2/2566
677 24/2/2566 น.ส.ประกายพร ตามรัมย์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 24/2/2566
678 24/2/2566 นางสวน เหล่าวงษา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 24/2/2566
679 23/2/2566 น.ส. รัตติกาล สุขเกษม ขออนูญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/3/2566
680 23/2/2566 นายสมศักดิ์ อินทรพานิช ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ(ปั้มน้ำมันอินทรพานิช) แล้วเสร็จ 23/2/2566
681 23/2/2566 นางวราพร บัวโฮม ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/2/2566
682 23/2/2566 นายวัชรพงศ์ เมืองมา ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/2/2566
683 23/2/2566 นายวัชรพงศ์ เมืองมา แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 23/2/2566
684 23/2/2566 นายวัชรพงศ์ เมืองมา ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 23/2/2566
685 22/2/2566 นางศรีจันทร์ นัยติ๊บ ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 22/2/2566
686 22/2/2566 นางนัฐชรินทร์ ตาดำนิล ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 22/2/2566
687 21/2/2566 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นกุง ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (ร้าน เอส เค มอเตอร์) แล้วเสร็จ 21/2/2566
688 21/2/2566 นางคำแดง ทองคำ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 21/2/2566
689 21/2/2566 นางคำแดง ทองคำ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 21/2/2566
690 21/2/2566 นายพงศกร สาลี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 21/2/2566
691 21/2/2566 นางคำแดง ทองคำ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 21/2/2566
692 20/2/2566 นางซิว ตาดำนิล ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/2/2566
693 20/2/2566 น.ส.วิชุดา รักษาภักดี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/2/2566
694 20/2/2566 นางสมส่า บัวลอย ย้ายออก แล้วเสร็จ 20/2/2566
695 20/2/2566 น.ส.จตุพร เรือนแก้ว ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/2/2566
696 20/2/2566 น.ส.จตุพร เรือนแก้ว ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/2/2566
697 17/2/2566 นาย มิตร ราชงามเมือง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 27/2/2566
698 17/2/2566 นายอัครวิชช์ มณีจันสุข ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 22/3/2566
699 16/2/2566 นายชาญณรงค์ อุ่นติ๊บ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 16/2/2566
700 16/2/2566 นางบำเพ็ญ บุญทา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 16/2/2566
701 16/2/2566 นางเกศศิรินทร์ สุขเกษม ขอต่อใบอนุญาตร้านเสริมสวย แล้วเสร็จ 16/2/2566
702 15/2/2566 นางรัชนีกร สรีบุญเรือง ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 20/2/2566
703 15/2/2566 นายก้อน มณีจันสุข ต่อใบอนุญาตสะสมน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 15/2/2566
704 15/2/2566 นายก้อน มณีจันสุข ต่อใบอนุญาตสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 15/2/2566
705 14/2/2566 นางยุทธนา สีเหลือง ขออนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 14/2/2566
706 14/2/2566 นางยุทธนา สีเหลือง หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 14/2/2566
707 14/2/2566 นายสมชาติ ภูเขียว กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ แล้วเสร็จ 14/2/2566
708 14/2/2566 นายสมชาติ ภูเขียว หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 14/2/2566
709 14/2/2566 นางสาวอรพรรณ คุณทรัพย์ ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 20/2/2566
710 14/2/2566 นายกองคำ ใจวงษ์ ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 20/2/2566
711 14/2/2566 นางบำเพ็ญ บุญทา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 14/2/2566
712 14/2/2566 นางสมควร บุญศิริ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 14/2/2566
713 14/2/2566 นางสมควร บุญศิริ แก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 14/2/2566
714 14/2/2566 นางจีรานันท์ โกษาเวียง ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 14/2/2566
715 14/2/2566 นางแก้ว จะมะณี คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/2/2566
716 13/2/2566 นาย ประเสริฐ มณีจันสุข ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 24/2/2566
717 13/2/2566 นาง ภาวนา บัวลอย ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 28/2/2566
718 13/2/2566 นางนวล ทาบุญสม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 24/2/2566
719 13/2/2566 นายอำนวย มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 24/2/2566
720 13/2/2566 นางเกศศิรินทร์ สุขเกษม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/3/2566
721 13/2/2566 นาง อุษา นัยติ๊บ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 24/2/2566
722 13/2/2566 นางบัวเขียว จอมแสง จำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 13/2/2566
723 13/2/2566 นางเกศศิรินทร์ สุขเกษม ปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 13/2/2566
724 13/2/2566 น.ส.รัตน์ดา เส็งเจริญ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 13/2/2566
725 13/2/2566 นายสราวุฒิ เดชะสามารถ คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 13/2/2566
726 13/2/2566 น.ส.จิราภา ศรีรักษาพล ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/2/2566
727 13/2/2566 น.ส.นิภาธร ใจสีธิ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/2/2566
728 13/2/2566 นางสาวนันท์พนิดา เจริญรัตน์นุกุล ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 13/2/2566
729 13/2/2566 นายนพพร เรือนแก้ว ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/2/2566
730 10/2/2566 น.ส.ศิริพร จอมสวรรค์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 24/2/2566
731 10/2/2566 นายนพกร จางจิตกิจไพบูลย์ ประกอบกิจการร้านกั๊ดจัง หมูกระทะและชาบู แล้วเสร็จ 10/2/2566
732 9/2/2566 นายชีวิน บุญมี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/2/2566
733 9/2/2566 น.ส.พัชรา ทุ่งลาด ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 9/2/2566
734 8/2/2566 นาย คมสันต์ นามซื่อ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 8/2/2566
735 8/2/2566 นาย คมสันต์ นามซื่อ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 8/2/2566
736 8/2/2566 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงค์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 14/2/2566
737 8/2/2566 นางพัชรินทร์ ประพรม ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (เขียงหมูกัลยา) แล้วเสร็จ 8/2/2566
738 8/2/2566 นายศรุตานนท์ มั่นกุง ประกอบกิจการร้านอาร์ตแอนออยเบเกอรี่ แล้วเสร็จ 8/2/2566
739 6/2/2566 นายชาตรี หอมจันทร์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 6/2/2566
740 6/2/2566 นายสงกรานต์ สัจธรรม ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 6/2/2566
741 6/2/2566 น.ส.นฤมล ป้องปิด ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 6/2/2566
742 6/2/2566 นาย คมสันต์ นามซื่อ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 6/2/2566
743 3/2/2566 น.ส.สุรีย์รัตน์ ฉลุทอง แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/2/2566
744 3/2/2566 น.ส.สุรีย์รัตน์ ฉลุทอง แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/2/2566
745 3/2/2566 น.ส.ศิริมาตา หมั่นไร่ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 3/2/2566
746 3/2/2566 นายก๋อง ยอดปัญญา ขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 3/2/2566
747 3/2/2566 นายฐาปณา ตรีธนากร ขอใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ(นอนนี่นะ) แล้วเสร็จ 3/2/2566
748 3/2/2566 นายฐาปณา ตรีธนากร ต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้า(ซักนี่นะ) แล้วเสร็จ 3/2/2566
749 3/2/2566 นายก๋อง ยอดปัญญา ต่อใบอนุญาตสะสมน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 3/2/2566
750 3/2/2566 นางสมหมาย สุขเกษม ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (บ้านพักสุขเกษมรีสอร์ท) แล้วเสร็จ 3/2/2566
751 2/2/2566 นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 20/2/2566
752 2/2/2566 นางสุยา ใจแก้ว ยื่นแบบชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 2/2/2566
753 2/2/2566 นายกฤษฏิ์ลภัส จุวัน หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร แล้วเสร็จ 2/2/2566
754 2/2/2566 น.ส.วารุณี สุขเกษม ต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (บริษัทกรีนวิงทาร์เก็ตติ้งจำกัดสาขาเวียงเชียงรุ้ง) แล้วเสร็จ 2/2/2566
755 2/2/2566 นายคนอง จันทะเวียง ต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงซีเมาต์ (11)การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว (ร้าน น.รุ่งเรือง) แล้วเสร็จ 2/2/2566
756 2/2/2566 นายธีระพล ขวัญศรี กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ (สะสมสารกำจัดศัตรูพืช) ร้านมิตรชาย แล้วเสร็จ 2/2/2566
757 2/2/2566 นายธีระพล ขวัญศรี ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร การสะสมปุ๋ย ร้านมิตรชาย แล้วเสร็จ 2/2/2566
758 1/2/2566 ศตวรรษ แพนสิงห์ ยื่นแบบชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 1/2/2566
759 31/1/2566 นายทองดาว จันทร์ดี ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 31/1/2566
760 31/1/2566 นายสุนทร ซ้ายขวา ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 31/1/2566
761 31/1/2566 นายทองคำ ยาปะโหิต ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(โรงสีข้าวทองคำ) แล้วเสร็จ 31/1/2566
762 30/1/2566 นายนรินทร มณีจันทร์สุข ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/1/2566
763 30/1/2566 นายกุณฑล มั่นกุง แจ้งตาย แล้วเสร็จ 30/1/2566
764 30/1/2566 นายธนวัตน์ มณีวรรณ์ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 30/1/2566
765 30/1/2566 นายธนวัตน์ มณีวรรณ์ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/1/2566
766 30/1/2566 นายกุณฑล มั่นกุง ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 30/1/2566
767 30/1/2566 นายธนวัตน์ มณีวรรณ์ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 30/1/2566
768 30/1/2566 นางพรพิมล เถาวัลย์ รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร แล้วเสร็จ 30/1/2566
769 30/1/2566 นายไสว ศักดาคำ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(ห้องเย็นพรพิมลการค้า) แล้วเสร็จ 30/1/2566
770 30/1/2566 นายอธิมงคล ชุ่มมงคล ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(หอพักน้องพิมพ์) แล้วเสร็จ 30/1/2566
771 27/1/2566 น.ส.นันภัค พรมทองมี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 27/1/2566
772 27/1/2566 นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 27/1/2566
773 27/1/2566 นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 27/1/2566
774 26/1/2566 นางกันนิกา เมืองมูล ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 30/1/2566
775 25/1/2566 นายพงษ์ฑิพัฒิ วงศ์มีทรัพย์ ขออนุญาตประกอบกิจการร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 25/1/2566
776 25/1/2566 นายวีระพล เหมพลชม ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แล้วเสร็จ 25/1/2566
777 25/1/2566 นายกัมพล เหมพลชม ต่อใบประกอบกิจกรที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล แล้วเสร็จ 25/1/2566
778 25/1/2566 นายกัมพล เหมพลชม ต่อใบประกอบกิจกรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี (การสะสมก๊าซ) แล้วเสร็จ 25/1/2566
779 25/1/2566 นายดวงแก้ว วันดี ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 25/1/2566
780 25/1/2566 นายบุญส่ง ตะ๊วิโล ย้ายเข้า แล้วเสร็จ 25/1/2566
781 24/1/2566 น.ส จันทร์เพ็ญ วงษ์มหาวรรณ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 24/1/2566
782 24/1/2566 นางอัมพร คำแสน ย้ายออก แล้วเสร็จ 24/1/2566
783 23/1/2566 นาง อุษา ปัญญา ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/2/2566
784 23/1/2566 นายประเสริฐ มณีจันสุข ขออนุญาตประกิจการโรงสีข้าว แล้วเสร็จ 23/1/2566
785 23/1/2566 นายโฮม ทองรักษา ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 30/1/2566
786 23/1/2566 นายกฤษณะ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 30/1/2566
787 23/1/2566 นายกฤษณะ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 30/1/2566
788 23/1/2566 นางสายรุ้ง สมพลุง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 30/1/2566
789 23/1/2566 นายอ้าย นันต๊ะรัตน์ ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 23/1/2566
790 23/1/2566 นางสาวพรนิกา กัปปะหะ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 23/1/2566
791 20/1/2566 น.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์มหาวรรณ์ ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/1/2566
792 19/1/2566 นางวรนุช บุญเรือง ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/1/2566
793 18/1/2566 นายใหม่ ศิริโม้ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 18/1/2566
794 18/1/2566 นายใหม่ ศิริโม้ ดำเนินการแจ้งตาย แล้วเสร็จ 18/1/2566
795 16/1/2566 นางหนูเพียร ทองโคตร์ ดำเนินการย้ายเข้า แล้วเสร็จ 16/1/2566
796 16/1/2566 นางสงวนศรี พันธุพาน ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้อายุ แล้วเสร็จ 16/1/2566
797 16/1/2566 น.ส.เพ็ญนิภา สุขขา ดำเนินการจำหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 16/1/2566
798 16/1/2566 น.ส.เพ็ญนิภา สุขขา ดำเนินการแจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 16/1/2566
799 16/1/2566 น.ส.เพ็ญนิภา สุขขา ดำเนินการย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 16/1/2566
800 13/1/2566 นายรณชัย วันดี ดำเนินการย้ายเข้า แล้วเสร็จ 13/1/2566
801 12/1/2566 นางกันนิกา เมืองมูล ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 17/1/2566
802 12/1/2566 นายนพดล พรมใชย ดำเนินการย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 12/1/2566
803 12/1/2566 นางนาราภัทร ขันคำ ดำเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ให้แก่ น.ส.พัทธนันท์ เมฆแสน แล้วเสร็จ 12/1/2566
804 6/1/2566 ส.ต.อ.เอกชัย จันทาพูน ดำเนินการย้ายเข้าปลายทางอัติโนมัติ แล้วเสร็จ 6/1/2566
805 5/1/2566 นางลำใย ฉายาพัฒน์ ดำเนินการขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 5/1/2566
806 5/1/2566 นายผล คำวังแก้ว ดำเนินการย้ายเข้า แล้วเสร็จ 5/1/2566
807 4/1/2566 นางมัตติกา ธุวะคำ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 18/1/2566
808 4/1/2566 น.ส.ศิญาภัสร์ สุริยะธนารัตน์ ดำเนินการย้ายเข้าปลายทางอัติโนมัติ แล้วเสร็จ 4/1/2566
809 3/1/2566 นายรังสรรค์ จอมสวรรค์ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 3/1/2566
810 3/1/2566 นายรังสรรค์ จอมสวรรค์ ดำเนินการจำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 3/1/2566
811 29/12/2565 นางศิริพร มณีจันสุข ย้ายออกภายในเขต แล้วเสร็จ 29/12/2565
812 29/12/2565 น.ส.จันทร์ดี ล้อมวงค์ แจ้งเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/12/2565
813 29/12/2565 น.ส.วิลัยวรรณ มีกุญชร ย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/12/2565
814 29/12/2565 นายอนุสรณ์ พันธุ์สินปทีป แจ้งปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 29/12/2565
815 28/12/2565 นายอนุสรณ์ พันธุ์สินปทีป ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 4/1/2566
816 28/12/2565 นางโสภา โลมากุล ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 28/12/2565
817 28/12/2565 นายสิทธิ์ มณีจันสุข จำหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 28/12/2565
818 28/12/2565 นายสิทธิ์ มณีจันสุข การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 28/12/2565
819 28/12/2565 นายเพชร เป็นมูล แจ้งตาย แล้วเสร็จ 28/12/2565
820 26/12/2565 นางเมธินี ธรรมเจริญ ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 29/12/2565
821 23/12/2565 นายเพชร เป็นมูล ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 23/12/2565
822 22/12/2565 นายธนกร บุตรทาองศรี แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/12/2565
823 22/12/2565 พระภูมิธรรม จันทร์ตา การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 22/12/2565
824 22/12/2565 นางบัวคำ ปันตุ้ย ขอใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 9/1/2566
825 22/12/2565 นายสมศักดิ์ สิทธิขันแก้ว ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 22/12/2565
826 20/12/2565 นางกนกพร ใจวงค์ ขอนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 20/12/2565
827 20/12/2565 นาง บัวจันทร์ วันดี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 23/12/2565
828 20/12/2565 น.ส. วิรัลพัชร มณีจันทร์สุข ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/12/2565
829 20/12/2565 นายจันทร์ เตชะติลานนท์ การย้ายออก แล้วเสร็จ 20/12/2565
830 20/12/2565 น.ส.ทิพย์บุปผา แก้วช่วย การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/12/2565
831 20/12/2565 นายอานนท์ วันดี แจ้งตาย แล้วเสร็จ 20/12/2565
832 20/12/2565 นายสงกรานต์ ติ๊บรรหาญ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 20/12/2565
833 20/12/2565 น.ส.สาย ตาดำนิล การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/12/2565
834 20/12/2565 นางกนกพร ใจวงค์ แจ้งตาย แล้วเสร็จ 20/12/2565
835 20/12/2565 นายสมาน จันตา การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/12/2565
836 20/12/2565 นางซิว ตาดำนิล การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/12/2565
837 20/12/2565 นางหนูเพียร ทองโคตร์ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/12/2565
838 19/12/2565 นายสงกรานต์ ติ๊บรรหาญ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/12/2565
839 19/12/2565 นายอานนท์ วันดี ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/12/2565
840 14/12/2565 นางไข่แก้ว เหมพลชม ขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร แล้วเสร็จ 22/12/2565
841 14/12/2565 นายอัคคพล วันดี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 28/12/2565
842 14/12/2565 นาย สมพร ตาถา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/12/2565
843 14/12/2565 นายปพน พันธุ์มณี (ผู้รับมอบอำนาจ) ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร แล้วเสร็จ 22/12/2565
844 13/12/2565 นาง ละออ อุ่นติ๊บ ขออนุญาตติดตั้งมตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/12/2565
845 13/12/2565 นายอินตา ตาดำนิล ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 23/12/2565
846 13/12/2565 นายวรโชติ มณีจันสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 13/12/2565
847 13/12/2565 นาย ณัฐพงษ์ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 26/12/2565
848 8/12/2565 ทองทิพย์ ซ้ายขวา แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนนามสุกล) แล้วเสร็จ 8/12/2565
849 8/12/2565 พิราม วันดี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/12/2565
850 8/12/2565 นายดี มณีจันทร์สุข ย้ายออก แล้วเสร็จ 8/12/2565
851 6/12/2565 นางเยาวลักษณ์ เหมืองน้อย แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/12/2565
852 6/12/2565 นางใบ มณีวรรณ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 6/12/2565
853 6/12/2565 นางใบ มณีวรรณ การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 6/12/2565
854 6/12/2565 นายสอน มณีจันสุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 6/12/2565
855 6/12/2565 นายวินัย ละหว้า แจ้งตาย แล้วเสร็จ 6/12/2565
856 2/12/2565 นายวินัย ละหว้า ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 2/12/2565
857 30/11/2565 นางสุพรรณ จันกิติ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 30/11/2565
858 30/11/2565 นางกิ่ม ธรรมอินราช ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 30/11/2565
859 30/11/2565 น.ส.เยาวเรศ สุขเกษม ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 8/12/2565
860 30/11/2565 นายสอน มณีจันสุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 30/11/2565
861 30/11/2565 นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเกียวกับปิโตรเลียม แล้วเสร็จ 30/11/2565
862 30/11/2565 นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม สะสมสารกำจัดศัตรูพืช แล้วเสร็จ 30/11/2565
863 30/11/2565 นางสาวณัฐพร นัยติ๊บ ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร สะสมปุ๋ย แล้วเสร็จ 30/11/2565
864 30/11/2565 นายปพน พันธุ์มณี ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม สะสม สารกำจัดศัตรูพืช แล้วเสร็จ 30/11/2565
865 30/11/2565 นายปพน พันธุ์มณี ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตสัตว์ สะสมอาหารสัตว์ แล้วเสร็จ 30/11/2565
866 30/11/2565 นายปพน พันธุ์มณี ขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายน้ำแข็ง แล้วเสร็จ 30/11/2565
867 30/11/2565 นายปพน พันธุ์มณี ขออนุญาตต่อใบ สะสมอาหาร ร้าน 7 - 11 แล้วเสร็จ 30/11/2565
868 28/11/2565 นาย สมพร ตาถา ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 6/1/2566
869 25/11/2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ค้าน้ำสี ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 25/11/2565
870 25/11/2565 น.ส.มลธิรา แก้วทอง ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 25/11/2565
871 25/11/2565 นางอัมพร จันทร์ตา จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 25/11/2565
872 25/11/2565 นางสมัย จะมณี ย้านเข้าปลาบทางอัตโนมัต แล้วเสร็จ 25/11/2565
873 24/11/2565 นายสมศักดิ์ นัยติ๊บ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 24/11/2565
874 23/11/2565 นางฟองจันทร์ มณีวรรณ์ แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 23/11/2565
875 23/11/2565 น.ส. ประภาพรรณ นัยติ๊บ จำหน่ายชื่อผู้ตาย แล้วเสร็จ 23/11/2565
876 23/11/2565 นายดวงตา ยอดปัญญา การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 23/11/2565
877 23/11/2565 นายดวงตา ยอดปัญญา การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 23/11/2565
878 23/11/2565 น.ส. ประภาพรรณ นัยติ๊บ การย้ายออกภายในเขต แล้วเสร็จ 23/11/2565
879 23/11/2565 น.ส.ปราณี กาหลง การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 23/11/2565
880 23/11/2565 นางสุยา ใจแก้ว การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 23/11/2565
881 23/11/2565 นายอัครวิชช์ มณีจันสุข แจ้งตาย แล้วเสร็จ 23/11/2565
882 16/11/2565 นายจักร์ สิทธิขันแก้ว ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 19/12/2565
883 16/11/2565 นางนวพรรณ ปะระมะ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 25/11/2565
884 16/11/2565 นางเมธินี ธรรมเจริญ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 16/11/2565
885 15/11/2565 นายสุเทพ มณีจันสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
886 15/11/2565 นายจำปา สัตย์ธรรม ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
887 15/11/2565 นางสุดารัตน์ นัยติ๊บ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
888 15/11/2565 นายชูยศ เป้รอด ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
889 15/11/2565 นายประเสริฐ มณีจันสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
890 15/11/2565 นายสมศักดิ์ คำจ้อย ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
891 15/11/2565 นายคุณวุฒิ บางนิ่มน้อย ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 15/11/2565
892 15/11/2565 นายภัทรพงษ์ มะโนวัน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/11/2565
893 15/11/2565 นายชฏารัตน์ กันจินะ ขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านหัวดอยมินิมาร์ท) แล้วเสร็จ 15/11/2565
894 15/11/2565 นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (บริษัทธนพิริยะ จำกัด มหาชน สาขาเวียงเชียงรุ้ง) แล้วเสร็จ 15/11/2565
895 15/11/2565 นางสาวเมวิกา ปอนปั๋น ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี สะสมสารกำจัดศัตรูพืช (ธนพิริยะ สาขาเวียงเชียงรุ้ง) แล้วเสร็จ 15/11/2565
896 14/11/2565 นางสาวนุชรินทร์ โชติพัฒนภิญโญ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 14/11/2565
897 14/11/2565 นายอัครวิชช์ มณีจันสุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 14/11/2565
898 14/11/2565 นางสาวพัชรินทร์ วันดี ขออนุญาตประกอบกิจการร้านขายของชำ ร้านวันดี แล้วเสร็จ 14/11/2565
899 14/11/2565 นายอุทัย สัตย์ธรรม ต่อใบอนุญาต กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล แล้วเสร็จ 14/11/2565
900 14/11/2565 นายวุฒิชัย ชุมเทพ ขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ นครศรี) แล้วเสร็จ 14/11/2565
901 10/11/2565 นายสุรินทร์ มะโนวัน ขออนุญาตเรื้องถอนอาคาร แล้วเสร็จ 15/11/2565
902 10/11/2565 น.ส. ประภาพรรณ นัยติ๊บ จำหน่ายชื่อผู้ตาย แล้วเสร็จ 10/11/2565
903 10/11/2565 นายพัฒณพงค์ ชื่นอารมย์ ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายแบตเตอรี่ แล้วเสร็จ 10/11/2565
904 8/11/2565 นายชูศักดิ์ บุตรทองศรี การแจ้งตาย แล้วเสร็จ 8/11/2565
905 8/11/2565 น.ส. ประภาพรรณ นัยติ๊บ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 8/11/2565
906 7/11/2565 นายธรรมศาสตร์ มณีจันสุข จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 7/11/2565
907 7/11/2565 นายชูศักดิ์ บุตรทองศรี ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 7/11/2565
908 3/11/2565 นายชม สมแค้ว แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 3/11/2565
909 3/11/2565 นายชม สมแค้ว การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 3/11/2565
910 3/11/2565 นางทองใส ใจนัอย การขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 3/11/2565
911 3/11/2565 นายถนอมศักดิ์ เมฆแสน แจ้งการย้ายเข้า แล้วเสร็จ 3/11/2565
912 3/11/2565 นายนพดล เจริญนภารัตน์ แจ้งการย้ายภายในเขต- แล้วเสร็จ 3/11/2565
913 3/11/2565 นางเกตุมณี บุตรทองศรี แจ้งตาย แล้วเสร็จ 3/11/2565
914 3/11/2565 นายผดุง มณีวรรณ์ การจำหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 3/11/2565
915 3/11/2565 นายผดุง มณีวรรณ์ แจ้งการย้ายออก แล้วเสร็จ 3/11/2565
916 3/11/2565 น.ส.กมลรัตน์ มณีวรรณ์ การแจ้งย้ายเข้าปลายทาง แล้วเสร็จ 3/11/2565
917 3/11/2565 นางลำใย ฉายาพัฒน์ การแจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 3/11/2565
918 3/11/2565 น.ส.กมลรัตน์ มณีวรรณ์ แจ้งการปลูกสร้างบ้านใหม่ แล้วเสร็จ 3/11/2565
919 2/11/2565 นายถนอม ประเสริฐศักดิ์ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 2/11/2565
920 2/11/2565 นายธรรมศาสตร์ มณีจันสุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 2/11/2565
921 2/11/2565 นางเกตุมณี บุตรทองศรี ขอนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 2/11/2565
922 1/11/2565 นางไข่แก้ว เหมพลชม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 2/12/2565
923 1/11/2565 นายสุทัศน์ อินทนนท์ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
924 1/11/2565 นางบัวลอย บุญสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
925 1/11/2565 น.ส.ขนิษฐา หนองผือ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
926 1/11/2565 นางอารีย์ มณีจันทร์สุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
927 1/11/2565 นายสุรพล มณีจันทร์สุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
928 1/11/2565 นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
929 1/11/2565 นางเวียงศิลป์ จันทร์ชาญ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
930 1/11/2565 นางประทุม มั่นกุง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 1/11/2565
931 27/10/2565 น.ส.อารีย์ มณีจันสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 27/10/2565
932 27/10/2565 นายสมบูรณ์ จินดาศิริพงษ์ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 27/10/2565
933 27/10/2565 พระชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 27/10/2565
934 26/10/2565 พระฐิติกร ผาลาด การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 26/10/2565
935 26/10/2565 พระฐิติกร ผาลาด การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/10/2565
936 26/10/2565 ชนาธิป จินะราช การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 26/10/2565
937 26/10/2565 ชนาธิป จินะราช การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/10/2565
938 26/10/2565 พระครูวินัยธรอดิศร สุวณโณ(อดิศร ขุนทอง) การจำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 26/10/2565
939 26/10/2565 นางทวีศรี จันกิติ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 26/10/2565
940 26/10/2565 น.ส.อานีชะ มณีจันสุข การย้ายภายในเขต ย้ายออก แล้วเสร็จ 26/10/2565
941 26/10/2565 นางวันดา นะโม ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 26/10/2565
942 26/10/2565 น.ส.อานีชะ มณีจันสุข แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 26/10/2565
943 26/10/2565 นายจันทร์ติ๊บ นิต๊ะกุน ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 26/10/2565
944 26/10/2565 น.ส.เพ็ญประภา เชียงพิณ การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 26/10/2565
945 26/10/2565 น.ส. อานีซะ มณีจันสุข ใช้น้ำประปา แล้วเสร็จ 26/10/2565
946 26/10/2565 นางสมจิตต์ วันดี ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 26/10/2565
947 26/10/2565 นายฤทธิชัย สิทธิขันแก้ว ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 26/10/2565
948 25/10/2565 นางเสาร์คำ บุญสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
949 25/10/2565 นางดวงเดือน มณีจันสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
950 25/10/2565 นางคำมา ใจฟอง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
951 25/10/2565 นางมาลัย เครือดี ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
952 25/10/2565 นางจันทร์ดี วงค์สุวรรณ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
953 25/10/2565 นายอำพล ปัญญา ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
954 25/10/2565 นางบัวลา พัฒนากุล ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
955 25/10/2565 นางบุญปั๋น ไชยล้อม ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
956 25/10/2565 นายแก้วมูล จันกิติ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
957 25/10/2565 นางจันเป็ง ศรีพรม ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
958 25/10/2565 นางกนกพร มั่นกุง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 31/10/2565
959 25/10/2565 น.ส.สุกัญญา ใจคำปัน ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
960 25/10/2565 นายวิเชียร ทิพย์บุญชู ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
961 25/10/2565 นายวิชัย คำแดงใส ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
962 25/10/2565 นางคำภา สมศรีโหน่ง ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
963 25/10/2565 นางพิมปา ภูเขียว ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
964 25/10/2565 นายคำดี เจริญลา ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
965 25/10/2565 นางบัวผัด ยาปะโลหิต ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
966 25/10/2565 นายดาวลอย นันทะเสน ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
967 25/10/2565 นายเจียมศักดิ์ คำหล้า ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
968 25/10/2565 นางจันทิมา มณีวรรณ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
969 25/10/2565 นางสวาท เชื้ออุ่น ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
970 25/10/2565 นายสมศรี เชื้ออุ่น ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
971 25/10/2565 นางเงิน มณีจันทร์สุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
972 25/10/2565 นายคำผาย ศรีคูณลา ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
973 25/10/2565 นางศรีไล ใจมิภักดิ์ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 25/10/2565
974 21/10/2565 น.ส.รัตนา ศรีอุดร แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 21/10/2565
975 21/10/2565 นายบุญช่วย ลุนคำ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
976 21/10/2565 นายชัยวรรณ สมศีดา ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
977 21/10/2565 นางฟองจันทร์ มณีวรรณ์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 25/10/2565
978 21/10/2565 นางทองศรี เลียว ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
979 21/10/2565 นางสมเพ็จ ปัถพี ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
980 21/10/2565 นางสง่า สมบูรณ์ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
981 21/10/2565 นางปิ่นแก้ว มณีจันสุข ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
982 21/10/2565 นางโสภา โลมากุล ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
983 21/10/2565 นายทัศน์ สิทธิกร ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
984 21/10/2565 นายสุรินทร์ มะโนวัน ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
985 21/10/2565 นางบัวจันทร์ มะโนวัน ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
986 21/10/2565 นางสมศรี ไชยชนะ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 21/10/2565
987 21/10/2565 น.ส.ปวีณา สุวรรณธาราเรือง ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 21/10/2565
988 20/10/2565 กิ่งกาญจน์ จะมณี แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/10/2565
989 20/10/2565 น.ส.วารุณี ดวงจิตร ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 20/10/2565
990 20/10/2565 ดวงกมล ใจน้อย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 20/10/2565
991 20/10/2565 ดวงกมล ใจน้อย ย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/10/2565
992 20/10/2565 น.ส.วารุณี ดวงจิตร แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 20/10/2565
993 20/10/2565 นายชม สมแค้ว ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 25/10/2565
994 20/10/2565 น.ส.พรพิมล แสนศิลา และ นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (เปลี่ยนหลังคา) แล้วเสร็จ 25/10/2565
995 17/10/2565 นางทองใส ใจนัอย ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 17/10/2565
996 17/10/2565 นางอุษา วันดี ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 17/10/2565
997 17/10/2565 นายวิลาศ ธัญญะสุนทร ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 17/10/2565
998 17/10/2565 นางทองม้วน เพ็งพรรณ์ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 17/10/2565
999 17/10/2565 นายทองศรี มั่นกุง ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 17/10/2565
1000 17/10/2565 นางเกศนีย์ มณีจันสุข ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/10/2565
1001 17/10/2565 นางองอาจ มณีจันทร์สุข ย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/10/2565
1002 17/10/2565 นายวิโรจน์ มณีรัตน์ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 17/10/2565
1003 12/10/2565 นายทองศรี มั่นกุง แจ้งตาย แล้วเสร็จ 12/10/2565
1004 12/10/2565 นายณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว ขอนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 12/10/2565
1005 10/10/2565 สม ยอดปัญญา ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 10/10/2565
1006 10/10/2565 กิตติภพ ไชยตั๋น ย้ายเข้าปลายทาง แล้วเสร็จ 10/10/2565
1007 6/10/2565 น.ส.ถิรดา บางนิ่มน้อย ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 12/10/2565
1008 5/10/2565 อรุณศรี เครื่อดี แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนนามสกุุล) แล้วเสร็จ 5/10/2565
1009 5/10/2565 นางสาวบังอร เหง้าชัยภูมิ แกไขรายการในทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนนามสกุล) แล้วเสร็จ 5/10/2565
1010 5/10/2565 นายเศรษฐี ลำดวน แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (เปลี่ยนชื่อ) แล้วเสร็จ 5/10/2565
1011 5/10/2565 นางรัตนพร โพธิราช ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 5/10/2565
1012 3/10/2565 นายสาย วงค์สุวรรณ์ ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 3/10/2565
1013 3/10/2565 ทิพย์วัลย์ จะมณี ย้ายออกในเขต แล้วเสร็จ 3/10/2565
1014 30/9/2565 นายกุศล มั่นกุง การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1015 30/9/2565 นาง สกลวรรณ ทันยะ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 18/10/2565
1016 30/9/2565 นายโกศล วิวัฒน์อนันตกุล ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1017 30/9/2565 น.ส.อริสา รูปไธสง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 6/10/2565
1018 30/9/2565 กัญญารัตน์ วรรณศิริ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/9/2565
1019 30/9/2565 อำพร หนูพวก แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 30/9/2565
1020 30/9/2565 นางวิภาพร ยอดปัญญา แจ้งตาย แล้วเสร็จ 30/9/2565
1021 30/9/2565 นางจรัสศรี มณีจันสุข การขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 30/9/2565
1022 30/9/2565 นางกนกพร ใจวงค์ การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1023 30/9/2565 นางสกลวรรณ ทันยะ การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1024 30/9/2565 ทิพย์วัลย์ จะมณี การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 30/9/2565
1025 30/9/2565 ทิพย์วัลย์ จะมณี ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 30/9/2565
1026 30/9/2565 ไพศาล ลังกาพยอม การย้ายเข้าบ้าน แล้วเสร็จ 30/9/2565
1027 30/9/2565 นายอนุชา ลังกาพยอม การย้ายออก แล้วเสร็จ 30/9/2565
1028 30/9/2565 ณันท์ธิดาขวัญ นุเคราะห์กัน คัดสำเนาทะเบียนคนเกิด แล้วเสร็จ 30/9/2565
1029 30/9/2565 นายสี บัวลอย ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 30/9/2565
1030 30/9/2565 กันทร ดวงทับจันทร์ การย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1031 30/9/2565 รัตนพงษ์ สิงห์กุย การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1032 30/9/2565 นายชญาวัต ทองอ่อน การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 30/9/2565
1033 30/9/2565 นายปั๋นแก้ว ขันคำ การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 30/9/2565
1034 30/9/2565 ติ๊บ มั่นกุง คัดสำเนาทะเบียนคนตาย แล้วเสร็จ 30/9/2565
1035 30/9/2565 นางผา อุ่นติ๊บ การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 30/9/2565
1036 30/9/2565 นายอุทธา มาคำ การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 30/9/2565
1037 30/9/2565 นางสม จันกิติ การย้ายออกภายในเขต แล้วเสร็จ 30/9/2565
1038 30/9/2565 นายบุญธรรม ลินลาด การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 30/9/2565
1039 30/9/2565 นางไข่แก้ว เหมพลชม การปลูกสร้างบ้านใหม่ แล้วเสร็จ 30/9/2565
1040 30/9/2565 นางไข่แก้ว เหมพลชม แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 30/9/2565
1041 30/9/2565 นางไข่แก้ว เหมพลชม แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 30/9/2565
1042 28/9/2565 นางศรีออน ยอดปัญญา ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 28/9/2565
1043 26/9/2565 นายวสุรัตน์ มุลตรีบุตร ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 26/9/2565
1044 26/9/2565 นายวสุรัตน์ มุลตรีบุตร ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 26/9/2565
1045 23/9/2565 นาง ปิ่นแก้ว มณีจันสุข ขอนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 27/10/2565
1046 22/9/2565 นาย นัทธพงศ์ ป้อมสมุทร ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา (ชั่วคราว) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแม่เผื่อ แล้วเสร็จ 5/10/2565
1047 20/9/2565 นายปิยะ สุวรรณธาราเรือง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/11/2565
1048 20/9/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 3/11/2565
1049 20/9/2565 นางสมหมาย สุขเกษม ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/9/2565
1050 19/9/2565 นายอภิสิทธิ์ วันดี ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 19/9/2565
1051 16/9/2565 นายบุญจันทร์ ศักดาคำ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 16/9/2565
1052 13/9/2565 นายบุญช่วย อุ่นติ๊บ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 13/9/2565
1053 13/9/2565 นายรุ่งเรือง ใจกาสอน แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 13/9/2565
1054 9/9/2565 น.ส.สุกัลยา สารแสน การแก้ไขรายการในทะเบียน แล้วเสร็จ 9/9/2565
1055 9/9/2565 น.ส.สุกัลยา สารแสน การแก้ไขรายการในทะเบียน แล้วเสร็จ 9/9/2565
1056 8/9/2565 นายจักรพงศ์ อินตาพรม การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 8/9/2565
1057 7/9/2565 นาง สาย ราชคม ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 9/9/2565
1058 7/9/2565 นายสาย วงค์สุวรรณ์ การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 7/9/2565
1059 7/9/2565 นางกัลยา มณีจันทร์สุข ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 7/9/2565
1060 7/9/2565 นางบัว วงค์เนตร การขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 7/9/2565
1061 7/9/2565 นางบัว วงค์เนตร การขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 7/9/2565
1062 7/9/2565 นางบัว วงค์เนตร การขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 7/9/2565
1063 6/9/2565 นางสุดา มณีจันสุข การแจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 6/9/2565
1064 6/9/2565 นายดำรงค์ สัทธศรี การขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 6/9/2565
1065 6/9/2565 นางบัวแก้ว มงคลนำ การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 6/9/2565
1066 5/9/2565 นางสกลวรรณ ทันยะ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 5/9/2565
1067 5/9/2565 นางสกลวรรณ ทันยะ จำหน่ายชื่อบุคคลตาย แล้วเสร็จ 5/9/2565
1068 5/9/2565 นายบัณฑิต ทองคำ การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 5/9/2565
1069 5/9/2565 พระอชิตะ ทองคำ การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 5/9/2565
1070 2/9/2565 นายสมจิตตร์ ราชคม การย้ายปลายทาง แล้วเสร็จ 2/9/2565
1071 2/9/2565 นายยุทธชัย จุมพิลา การแจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 2/9/2565
1072 1/9/2565 นางกมลพรรณ กอบวัฒนกุล แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 1/9/2565
1073 29/8/2565 นายปิยะ สุวรรณธาราเรือง ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร แล้วเสร็จ 31/8/2565
1074 29/8/2565 น.ส.รัชนี จอมสวรรค์ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 31/8/2565
1075 29/8/2565 น.ส.วิจิตรา พิชวงค์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/9/2565
1076 29/8/2565 นายดวงจันทร์ วันดี ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 29/8/2565
1077 29/8/2565 นายสุขคำ มณีจันสุข การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 29/8/2565
1078 29/8/2565 น.ส.สุพรรษา หันจันทร์ การย้ายปลายทางอัตโนมัติ เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 29/8/2565
1079 26/8/2565 นางวิไลพร ทิศปวง ย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 26/8/2565
1080 26/8/2565 นายเอกราช อุ่นติ๊บ การย้ายปลายทางอัตโนมัติ เข้าบ้าน แล้วเสร็จ 26/8/2565
1081 25/8/2565 นายนพกร จางจิตกิจไพบูลย์ แก้ไขรายการทะเบียนบ้านราษฎร แล้วเสร็จ 25/8/2565
1082 23/8/2565 นายดวงจันทร์ วันดี แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 23/8/2565
1083 23/8/2565 นางสาวณิราภรณ์ ไชยสาร การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 23/8/2565
1084 23/8/2565 นางสาวณิราภรณ์ ไชยสาร การย้ายปลายทาง แล้วเสร็จ 23/8/2565
1085 23/8/2565 นางสาวณิราภรณ์ ไชยสาร การย้ายเข้าปลายทาง แล้วเสร็จ 23/8/2565
1086 23/8/2565 นายสนวิการ์ ตาทอง การย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 23/8/2565
1087 22/8/2565 นางสาววิรัลพัชร มณีจันทร์สุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 22/8/2565
1088 22/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง แจ้งการปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2565
1089 22/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง จำหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 22/8/2565
1090 22/8/2565 นางสาววิรัลพัชร มณีจันทร์สุข การแจ้งตาย แล้วเสร็จ 22/8/2565
1091 19/8/2565 นางเปลียง ทองรักษา ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 30/9/2565
1092 19/8/2565 นายธีระพงษ์ เกษมสินธุ์ การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 19/8/2565
1093 18/8/2565 นางหนู อินทะวุฒิ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 18/8/2565
1094 18/8/2565 สามเณรมนต์ตรี จะมณี แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 18/8/2565
1095 18/8/2565 นายณัฐธริการ ยอดปัญญา แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 18/8/2565
1096 18/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง การแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 18/8/2565
1097 17/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ขอสำเนาทะเบียนบ้านแทนฉบับเดิม แล้วเสร็จ 17/8/2565
1098 17/8/2565 นายบุญชาญ ชุ่มมงคล การแจ้งตาย แล้วเสร็จ 17/8/2565
1099 15/8/2565 นายรุ่งเรือง มณีวรรณ การยายเข้า แล้วเสร็จ 15/8/2565
1100 15/8/2565 นายใหม่ ศิริโม้ การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 15/8/2565
1101 11/8/2565 นางดวงเดือน มณีจันสุข แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 11/8/2565
1102 11/8/2565 นางดวงเดือน มณีจันสุข แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 11/8/2565
1103 11/8/2565 นางนฤมล เป้รอด การย้ายเข้า แล้วเสร็จ 11/8/2565
1104 10/8/2565 น.ส.เพ็ญนิภา สุขขา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 19/8/2565
1105 10/8/2565 นางสาวนงคราญ มณีวรรณ์ การแจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 10/8/2565
1106 10/8/2565 นางสาวรอร ธรรมอินราช แก้ไขรายการในทะเบียบบ้าน แล้วเสร็จ 10/8/2565
1107 10/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง การปลูกสร้างบ้าน แล้วเสร็จ 10/8/2565
1108 8/8/2565 พระกอบกิจ สัตย์ธรรม แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แล้วเสร็จ 8/8/2565
1109 8/8/2565 พระกอบกิจ สัตย์ธรรม การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/8/2565
1110 5/8/2565 นางจันทร์หอม เชื้อเมืองพาน แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 5/8/2565
1111 4/8/2565 นาง สุบรรณ ใจวงค์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 31/8/2565
1112 4/8/2565 นาง ขันคำ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 31/8/2565
1113 3/8/2565 นาง ญาณิน อินต๊ะเทพ ขอนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 3/11/2565
1114 3/8/2565 นายประเดช มณีจันสุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 3/8/2565
1115 3/8/2565 ด.ต.ประภาส พงศ์พันธ์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 3/8/2565
1116 1/8/2565 นางพิริยยา กันทำ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 1/8/2565
1117 1/8/2565 นายสุขคำ เจ้าใจนาย แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 1/8/2565
1118 1/8/2565 นายสุขคำ เจ้าใจนาย แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/8/2565
1119 1/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/8/2565
1120 1/8/2565 นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/8/2565
1121 1/8/2565 นางนวพรรณ ปะระมะ ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 1/8/2565
1122 27/7/2565 นายเสน่ห์ มณีวรรณ์ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/7/2565
1123 27/7/2565 นายสุขคำ เจ้าใจนาย ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 27/7/2565
1124 27/7/2565 นายธ๊รเดช เศวตศิริ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 27/7/2565
1125 27/7/2565 นายพงศธร กันธิยะ แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 27/7/2565
1126 26/7/2565 นางเตียง เจนการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 5/8/2565
1127 26/7/2565 น.ส.รัชนี จอมสวรรค์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 5/8/2565
1128 26/7/2565 นางจันทร์ศรี ยอดปัญญา แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 26/7/2565
1129 26/7/2565 นายเสน่ห์ มณีวรรณ์ แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 26/7/2565
1130 26/7/2565 นางจันทร์ศรี ยอดปัญญา แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 26/7/2565
1131 25/7/2565 นางวลัยพร แสงผล แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 25/7/2565
1132 21/7/2565 นางกมนวัลย์ วงค์ทิพย์ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 21/7/2565
1133 21/7/2565 นางดวงเดือน มณีจันสุข แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 21/7/2565
1134 21/7/2565 นางวีระภรณ์ วันดี ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 21/7/2565
1135 20/7/2565 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงค์ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 20/7/2565
1136 20/7/2565 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงค์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/7/2565
1137 20/7/2565 นางชนิดา แก้วปา แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/7/2565
1138 19/7/2565 นางสาย ใจยัติ๊บ แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 19/7/2565
1139 18/7/2565 นายวีระพล เหมพลชม ขออนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 18/7/2565
1140 12/7/2565 ด.ต.เชียร คำจันทร์วงค์ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 12/7/2565
1141 12/7/2565 นางบุญยัง สมสวย แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 12/7/2565
1142 11/7/2565 นาง เลียง นราศร อนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำ แล้วเสร็จ 20/7/2565
1143 11/7/2565 นายธนบรรณ นัยติ๊บ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/7/2565
1144 11/7/2565 นายสิงห์คำ มณีจันทร์สุข รืื้อถอนอาคาร แล้วเสร็จ 20/7/2565
1145 11/7/2565 นางอามอญ มะยอง แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 11/7/2565
1146 7/7/2565 นายเอกทิพย์ จอมสวรรค์ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 7/7/2565
1147 7/7/2565 นางสุพัฒตรา โนกูจิ แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 7/7/2565
1148 5/7/2565 นาง นัฐชรินทร์ ตาดำนิล ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1149 4/7/2565 นางสางผ่องใส ยุทโท แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/7/2565
1150 4/7/2565 นายจันทร์ เตชะติลานนท์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/7/2565
1151 4/7/2565 น.ส.ปภาวรินทร์ โปทะ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/7/2565
1152 4/7/2565 นายธนบรรณ นัยติ๊บ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 4/7/2565
1153 4/7/2565 น.ส.ปภาวรินทร์ โปทะ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 4/7/2565
1154 4/7/2565 นายจันทร์ เตชะติลานนท์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 4/7/2565
1155 4/7/2565 นายจันทร์ เตชะติลานนท์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 4/7/2565
1156 4/7/2565 นายธนบรรณ นัยติ๊บ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 4/7/2565
1157 1/7/2565 นาย ณิชนันทน์ ชินมหาสวัสดิ์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 29/7/2565
1158 1/7/2565 น.ส.พณิชาพรรณ์ มั่งกุง แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 1/7/2565
1159 1/7/2565 นายพงศ์ศักดิ์ กาหลง แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 1/7/2565
1160 1/7/2565 นายพงษ์ฑิพัฒิ วงศ์มีทรัพย์ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 1/7/2565
1161 1/7/2565 นายพงษ์ฑิพัฒิ วงศ์มีทรัพย์ ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 1/7/2565
1162 1/7/2565 นาย ณิชนันทน์ ชินมหาสวัสดิ์ ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 1/7/2565
1163 29/6/2565 นายสมาน มาชม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 19/7/2565
1164 29/6/2565 วิวืธ คุณานิธ แก้ไขรายการในทะเบียน แล้วเสร็จ 29/6/2565
1165 28/6/2565 นายณัฐธีรวัจน์ สิทธิขันแก้ว ขอนุญาตถมดิน แล้วเสร็จ 1/7/2565
1166 24/6/2565 นายธวัชชัย เกตุแก้ว ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 24/6/2565
1167 24/6/2565 น.ส.สุพัตรา มณีวรรณ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 24/6/2565
1168 24/6/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 24/6/2565
1169 24/6/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 24/6/2565
1170 24/6/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 24/6/2565
1171 23/6/2565 นาง วัลนา มณีวรรณ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 19/7/2565
1172 22/6/2565 บจก.เวียงเชียงรุ้งปิโตรเลียม โดย นางไข่แก้ว เหมพลชม ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 4/7/2565
1173 22/6/2565 บจก.เวียงเชียงรุ้งปิโตรเลียม โดย นางไข่แก้ว เหมพลชม ขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. แล้วเสร็จ 22/3/2566
1174 22/6/2565 นายธวัชชัย เกตุแก้ว แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 22/6/2565
1175 22/6/2565 น.ส.สุพัตรา มณีวรรณ แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 22/6/2565
1176 21/6/2565 นาย ไสว เศวตศิริ ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 12 แล้วเสร็จ 21/6/2565
1177 21/6/2565 นาย จันทร์ จะมณี ขอข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 6 แล้วเสร็จ 21/6/2565
1178 21/6/2565 น.ส. นันทวัน ยอดแสงจันทร์ อนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำ แล้วเสร็จ 6/7/2565
1179 21/6/2565 นาย ทรงสิน วันดี ขอข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านหมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ แล้วเสร็จ 21/6/2565
1180 21/6/2565 นาย แก้ว วงค์ริยะ ขอข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านหมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ แล้วเสร็จ 21/6/2565
1181 21/6/2565 นาง สุยา ใจแก้ว ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 23/6/2565
1182 21/6/2565 นาย จักรี มณีวรรณ ขอข้อมูลผู้สูงอายุ บ้านหมู่ 4 ต.ดงมหาวัน แล้วเสร็จ 21/6/2565
1183 21/6/2565 นายวิลาศ ธัญญะสุนทร ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 21/6/2565
1184 21/6/2565 นายณฐวรรษ โภควานิช ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 21/6/2565
1185 20/6/2565 นางวีระภรณ์ วันดี ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 27/6/2565
1186 17/6/2565 นายเรวัต เงินดี แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 17/6/2565
1187 17/6/2565 นาย สมเพชร ราชงามเมือง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/7/2565
1188 17/6/2565 นาง นวลนิตย์ ทาริลำ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 6/7/2565
1189 16/6/2565 นาง พัชราภรณ์ คำจ้อย ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 4/7/2565
1190 15/6/2565 น.ส.พัชรินทร์ วันดี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ แล้วเสร็จ 28/6/2565
1191 15/6/2565 นางสาวพัชรินทร์ วันดี ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 15/6/2565
1192 15/6/2565 นางวาทินี หลิน ออกหนังสือรับรองการเกิด ทร.20/1 แล้วเสร็จ 15/6/2565
1193 15/6/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 15/6/2565
1194 14/6/2565 นายณฐวรรษ โภควานิช แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 14/6/2565
1195 14/6/2565 น.ส.สุจิตรา แสงแก้ว แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/6/2565
1196 14/6/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/6/2565
1197 14/6/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/6/2565
1198 14/6/2565 นายณฐวรรษ โภควานิช แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 14/6/2565
1199 14/6/2565 นายวิลาศ ธัญญะสุนทร แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 14/6/2565
1200 13/6/2565 นางเกษวรินทร์ นามซื่อ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 27/6/2565
1201 13/6/2565 นางอัมพร มณีจันสุข ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 27/6/2565
1202 13/6/2565 นายอมรเทพ ธรรมจักร์ แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 13/6/2565
1203 10/6/2565 น.ส.ปุญญาดา พงศ์เรืองรัตนา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 20/6/2565
1204 10/6/2565 นางละไมล์ พรมสวัสดิ์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/6/2565
1205 9/6/2565 น.ส.วดี เชียงพิณ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 17/6/2565
1206 9/6/2565 น.ศ.วดี เชียงพิณ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 9/6/2565
1207 8/6/2565 นางชนรดา ใจวงษ์ ขออนุยาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/7/2565
1208 8/6/2565 นางสาวพัชรินทร์ วันดี ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2565
1209 8/6/2565 น.ศ.วดี เชียงพิณ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 8/6/2565
1210 8/6/2565 นางไฉไล ไชยพูน คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 8/6/2565
1211 8/6/2565 นายบุญชม มณีจันสุข แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2565
1212 8/6/2565 นางบัว วงค์เนตร แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 8/6/2565
1213 7/6/2565 นางวีระภรณ์ วันดี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/7/2565
1214 7/6/2565 นางผัด วันดี ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/6/2565
1215 7/6/2565 นาย ณิชนันทน์ ชินมหาสวัสดิ์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 13/6/2565
1216 7/6/2565 นายประจักษ์ ทองใบ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 7/6/2565
1217 7/6/2565 นางพนิดา ถูกจิตร แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 7/6/2565
1218 6/6/2565 นายพรมมา ใจวงค์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 4/7/2565
1219 6/6/2565 นายสีมา ใจวงค์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/6/2565
1220 6/6/2565 นางวาทินี หลิน คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 6/6/2565
1221 6/6/2565 นายชูเวียต บัวสอน คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 6/6/2565
1222 2/6/2565 นางมอญ มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/6/2565
1223 2/6/2565 นางผล มณีจันสุข แบบคำร้องลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 2/6/2565
1224 2/6/2565 นายจักรี มณีวรรณ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 14/6/2565
1225 2/6/2565 นางบัวกร มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 4/7/2565
1226 2/6/2565 นางบุญศรี วันดี แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 2/6/2565
1227 2/6/2565 นางคำบาน สุขเกษม แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 2/6/2565
1228 1/6/2565 นายปันมี เขียวงาม ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 15/6/2565
1229 1/6/2565 นางสว่าง แสงเดือน ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 4/7/2565
1230 1/6/2565 น.ส.บุษกร แสงเดือน ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 9/8/2565
1231 1/6/2565 นางแดง แสงเดือน ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 8/8/2565
1232 1/6/2565 นายทองศรี มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/6/2565
1233 1/6/2565 นางสุภาพ มณีวัน ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/6/2565
1234 1/6/2565 นางจันทร์สวย มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 22/6/2565
1235 1/6/2565 นางบัวจันทร์ มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการ
1236 1/6/2565 นายสมจิตร มณีวรรณ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 15/6/2565
1237 1/6/2565 นางศรีไล ใจมิภักดิ์ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 15/6/2565
1238 1/6/2565 นางฟองคำ สิทธิขันแก้ว ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 15/6/2565
1239 1/6/2565 นายสมสุข ใจจินา ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 21/6/2565
1240 1/6/2565 นางสาวจินตนา โปธิยะ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 1/6/2565
1241 31/5/2565 นางสาวสุชาดา มณีจันสุข ขออนุญ่าตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 31/5/2565
1242 30/5/2565 นางสาวสุชาดา มณีจันสุข แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 30/5/2565
1243 30/5/2565 นางสาวฐิตารีย์ จันกิติ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 30/5/2565
1244 27/5/2565 นางผา อุ่นติ๊บ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 27/5/2565
1245 24/5/2565 นางเป็ง สุขเกษม ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 24/5/2565
1246 24/5/2565 หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ (นายกองคำ ใจวงษ์) แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 24/5/2565
1247 23/5/2565 นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 23/5/2565
1248 23/5/2565 นายอาจ จันทร์ตา ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 23/5/2565
1249 23/5/2565 นางเป็ง สุขเกษม แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 23/5/2565
1250 19/5/2565 นางอัมพร แก้วงาม ชำระภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 19/5/2565
1251 19/5/2565 นายเจริญ กันทาเขียว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 19/5/2565
1252 19/5/2565 นางละออง พันธ์พานิช แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 19/5/2565
1253 19/5/2565 นางนิตยา วงศ์มีทรัพย์ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 19/5/2565
1254 19/5/2565 พระทองคำ ธรรมศิริ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ 19/5/2565
1255 19/5/2565 นายสมคิด สมศรีโหน่ง แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แล้วเสร็จ 19/5/2565
1256 19/5/2565 น.ส.อริยาพร เกตุภพ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 19/5/2565
1257 19/5/2565 นายจำนงค์ มณีจันทร์สุข แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 19/5/2565
1258 19/5/2565 นายคำสี เจริญลา แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/5/2565
1259 18/5/2565 นายโฮม ทองรักษา ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 18/5/2565
1260 18/5/2565 นางบัว วงค์เนตร ชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 18/5/2565
1261 18/5/2565 น.ส.อานีชะ มณีจันสุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 23/5/2565
1262 18/5/2565 นายศรายุธ อุ่นติ๊บ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 23/5/2565
1263 17/5/2565 นายสกล ชื่นชม ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 17/5/2565
1264 17/5/2565 นายทองคำ พรมมา แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/5/2565
1265 17/5/2565 นางสาวปรินดา เกตุแก้ว แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 17/5/2565
1266 17/5/2565 นายศุภกิจ บุญพยนต์ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 17/5/2565
1267 17/5/2565 สามเณร ชโนดม ใจคำ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 17/5/2565
1268 12/5/2565 นายบุญส่ง พรมสุวรรณ์ แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 12/5/2565
1269 12/5/2565 นายบุญส่ง พรมสุวรรณ์ แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 12/5/2565
1270 11/5/2565 นายสมพล ซาวคำเขต ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 18/5/2565
1271 11/5/2565 น.ศ.ปุญญาดา พงศ์เรืองรัตนา แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 11/5/2565
1272 11/5/2565 น.ส ธัญลักษณ์ มณีจันทร์สุข แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 11/5/2565
1273 11/5/2565 นายพรมมา วันดี แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 11/5/2565
1274 11/5/2565 นายพรมมา วันดี แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 11/5/2565
1275 10/5/2565 นายฐณัทพงศ์ วิฑิตถิรานันท์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/5/2565
1276 10/5/2565 นางนิตยา วงศ์มีทรัพย์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 10/5/2565
1277 10/5/2565 นายฐณัทพงศ์ วิฑิตถิรานันท์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 10/5/2565
1278 9/5/2565 นายบุญส่ง พรมสุวรรณ์ แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 9/5/2565
1279 6/5/2565 นายประเดช มณีจันสุข ขออนุญาตย้ายมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 16/5/2565
1280 6/5/2565 น.ส.เครือวัลย์ อินถา แจ้งย้ายเข้า แล้วเสร็จ 6/5/2565
1281 6/5/2565 นายสุรพล มณีจันทร์สุข แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 6/5/2565
1282 6/5/2565 นางอุบลรัตน์ อินต๊ะมา แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 6/5/2565
1283 5/5/2565 นาง จันทิมา ยอดปัญญา ยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 5/5/2565
1284 5/5/2565 นางมาลัย ขวัญศรี แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 5/5/2565
1285 5/5/2565 นายวิษณุ มณีวรรณ์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 5/5/2565
1286 5/5/2565 นายสิงห์คำ มณีจันสุข แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 5/5/2565
1287 5/5/2565 นางอังคณา สิงห์คำโม แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 5/5/2565
1288 3/5/2565 น.ส.วิลาวัณย์ จันทร์ตา อนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 11/5/2565
1289 3/5/2565 ด.ต.ประภาส พงศ์พันธ์ แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 3/5/2565
1290 2/5/2565 นายสุพันธ์ มั่นกุง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 4/7/2565
1291 2/5/2565 นายสมจิตร ทองรักษา แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 2/5/2565
1292 2/5/2565 นางชรินทร์ญา ใจคำ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 2/5/2565
1293 30/4/2565 นางทองมี หนองผือ ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา แล้วเสร็จ 16/6/2565
1294 29/4/2565 นางชฎาพร ใจน้อย ชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 29/4/2565
1295 29/4/2565 นางยุพิน อุ่นติ๊บ ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 29/4/2565
1296 29/4/2565 นางยุพิน อุ่นติ๊บ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 29/4/2565
1297 29/4/2565 นางป้อง อุ่นติ๊บ แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 29/4/2565
1298 29/4/2565 นางยุพิน อุ่นติ๊บ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/4/2565
1299 29/4/2565 นางสงวนศรี พันธุพาน แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 29/4/2565
1300 29/4/2565 นางสงวนศรี พันธุพาน แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 29/4/2565
1301 28/4/2565 นายพรรนิส แสนพุฒิ ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 28/4/2565
1302 28/4/2565 น.ส.อัจฉรา สวรรณืเวียง แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 28/4/2565
1303 27/4/2565 นายพรรนิส แสนพุฒิ แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 27/4/2565
1304 26/4/2565 นายรุ้งสว่าง สารางคำ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 26/4/2565
1305 26/4/2565 ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวน คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 26/4/2565
1306 26/4/2565 ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวน คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 26/4/2565
1307 25/4/2565 นายอินทร์จันทร์ มณีจันทร์สุข แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 25/4/2565
1308 25/4/2565 นางสาวพรทิพา คำมั่น แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 25/4/2565
1309 22/4/2565 นางสาววราภรณ์ ดวงจิตร แจ้งย้ายภายในเขต แล้วเสร็จ 22/4/2565
1310 21/4/2565 นายพงษ์ฑิพัฒ วงศ์มีทรัพย์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/4/2565
1311 21/4/2565 นางสุขคำ มั่นกุง ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 21/4/2565
1312 21/4/2565 น.ส.บงกชพร คำก้อน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/4/2565
1313 21/4/2565 นางนวพรรณ ปะระมะ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/4/2565
1314 21/4/2565 นายไพสนธ์ มณีจันสุข ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 29/4/2565
1315 20/4/2565 นายวีระ จันกิติ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 20/4/2565
1316 20/4/2565 นางสมหมาย สุขเกษม ขอเลขที่บ้านใหม่ แล้วเสร็จ 20/4/2565
1317 20/4/2565 นายสุระวิทย์ เป็นมูล แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 20/4/2565
1318 20/4/2565 น.ส.อรทัย ฐิตะวสันต์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 20/4/2565
1319 19/4/2565 นางวันดา นะโม ขออนุญาตใช้เมรุ แล้วเสร็จ 19/4/2565
1320 19/4/2565 นางพรรณราย วงศ์เอ้ย ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1321 19/4/2565 นางศรีไล ใจมิภักดิ์ ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1322 19/4/2565 นางสม จันกิติ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 19/4/2565
1323 19/4/2565 นายอินจันทร์ วันดี แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 19/4/2565
1324 19/4/2565 นายจิตชนัย ดีพิจารณ์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 19/4/2565
1325 19/4/2565 นายอินจันทร์ วันดี แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/4/2565
1326 19/4/2565 นายจิตชนัย ดีพิจารณ์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 19/4/2565
1327 18/4/2565 นายดำเนิน ตาแปง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 18/4/2565
1328 18/4/2565 นางพรทิพย์ มณีจันทร์สุข ขอรับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1329 18/4/2565 นายบุญส่ง ปินเมือง ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภั แล้วเสร็จ 19/4/2565
1330 18/4/2565 นายฐาปนวัชร นันต๊ะเสน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1331 18/4/2565 นายรุ่งเรือง มณีวรรณ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1332 18/4/2565 นายนัด บุญย้าย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1333 18/4/2565 นางระวีวรรณ์ มณีจันร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1334 18/4/2565 นายวสุพล มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1335 18/4/2565 นางสงกา โสไชย ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1336 18/4/2565 นางบุญเพ็ง หนองผือ ความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1337 18/4/2565 นางวีระภรณ์ วันดี ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1338 18/4/2565 นายวิชัย คำแดงใส ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1339 18/4/2565 นางน้ำทิพย์ มณีจันสุข ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1340 18/4/2565 นายอ้าย จันกิติ ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1341 18/4/2565 นายดวงจันทร์ วันดี ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1342 18/4/2565 นายคำปัน มาคำ ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1343 18/4/2565 นายอินทร์สม บุญสม ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1344 18/4/2565 นายกุศล มณีจันทร์ ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1345 18/4/2565 นายบุญส่ง มั่นกุง ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1346 18/4/2565 ร.ต.สมิตร ใจคำ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1347 18/4/2565 นายมนตรี โพธิมา ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1348 18/4/2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงตรีมูล ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1349 18/4/2565 นางสำเนียง พันธ์ประยูร ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1350 18/4/2565 นายคนอง กองตัน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1351 18/4/2565 นายบุญปั๋น มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1352 18/4/2565 นายประเสริฐ จะมณี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1353 18/4/2565 นางทองสฤษ จันทร์ดี ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1354 18/4/2565 นางสาวไล มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1355 18/4/2565 นายบุญรัตน์ หมั่นยืน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1356 18/4/2565 นายประสงฆ์ สีอุดร ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1357 18/4/2565 นายปัน มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1358 18/4/2565 นางดวงเดือน มณีจันสุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1359 18/4/2565 นายบุญศรี มณีจันทร์สุข ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1360 18/4/2565 นาย ทวีพันธ์ พริศักดิ์ ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1361 18/4/2565 นางสาวกรทิพย์ ทองอ่อน ขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย แล้วเสร็จ 19/4/2565
1362 18/4/2565 นายรุ่งเรือง มณีวรรณ แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 18/4/2565
1363 18/4/2565 นางสาวดวงพร หว่างเจริญ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 18/4/2565
1364 12/4/2565 น.ส.สาวิณี สีเบ้า ชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 12/4/2565
1365 12/4/2565 นางวันดา นะโม แจ้งการตาย แล้วเสร็จ 12/4/2565
1366 12/4/2565 นางวันดา นะโม แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 12/4/2565
1367 8/4/2565 น.ส.คำจั่ง ใส่ คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ แล้วเสร็จ 8/4/2565
1368 7/4/2565 น.ส.วราภรณ์ ศรีพรม ชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 7/4/2565
1369 7/4/2565 นายธนวรรธน์ แสนบุตร ชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 7/4/2565
1370 7/4/2565 นายวีรชน ขัดสาย ชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 7/4/2565
1371 4/4/2565 ศรีออน จอมใจ ชำรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 4/4/2565
1372 4/4/2565 นางวันเพ็ญ นามซื่อ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 4/4/2565
1373 4/4/2565 นางสาวโฉมระวี ศิริปัญญา ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 4/4/2565
1374 4/4/2565 นายเมธาพร บุญสุข ชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 4/4/2565
1375 4/4/2565 นางนิภาพรรณ กาใจ แจ้งย้ายออก แล้วเสร็จ 4/4/2565
1376 4/4/2565 น.ส.ปริตตา พงศ์พันธ์ แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/4/2565
1377 4/4/2565 น.ส.ลดาวัลย์ มณีจันทร์สุข แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ แล้วเสร็จ 4/4/2565
1378 4/4/2565 นายพงษ์พิพัฒน์ ใหม่วงศ์ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 4/4/2565
1379 4/4/2565 น.ส.ลดาวัลย์ มณีจันทร์สุข แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร แล้วเสร็จ 4/4/2565
1380 1/4/2565 นางสาวกฤตยา ปันอินแปง ชำระภาษีป้าย แล้วเสร็จ 1/4/2565
1381 1/4/2565 น.ส.สุวรรณ ราชคม ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ 1/4/2565
1382 1/4/2565 นางคำแดง ทองคำ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง